نویسنده = دکتر حمید شیرمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه کالبـدی شهر نالـوس با در نظر گرفتـن اثرات زیست محیطی به کمک GIS

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386

دکتر حمید شیرمحمدی؛ مهندس فریدون نقیبی