نویسنده = دکتر حسین وظیفه دوست
تعداد مقالات: 1
1. ارزیـابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387

دکتر هاشم نیکو مرام؛ دکتر حسین وظیفه دوست؛ سروش خانی