نویسنده = دکتر مهناز محمودی
تعداد مقالات: 1
1. هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387

دکتر مهناز محمودی؛ دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی