نویسنده = دکتر فرح حبیب
تعداد مقالات: 5
1. سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی مطالعه موردی: تهران

دوره 6، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 5-14

دکتر فرح حبیب؛ دکتر سید مجید نادری؛ دکتر لعلا جهانشاهلو؛ حمیده فروزانگهر


2. بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 103-118

دکتر فرح حبیب؛ دکتر حسین ذبیحی؛ دکتر کمال رهبری منش


3. تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 105-112

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر کیانوش ذاکر حقیقی؛ دکتر فرح حبیب


4. تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 29-38

دکتر فرح حبیب؛ دکتر اکرم حسینی


5. پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1387

دکتر فرح حبیب؛ مهندس سید مجید نادری؛ مهندس حمیده فروزانگهر