نویسنده = دکتر هوشنگ امیر احمدی
تعداد مقالات: 1
1. به سوی نظریه سرمایه مجتمع زیستی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1387

دکتر هوشنگ امیر احمدی