نویسنده = مهندس فرشته احمدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1387

دکتر حمید ماجدی؛ مهندس فرشته احمدی