نویسنده = محمدرضا بمانیان
تعداد مقالات: 4
1. کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


2. بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام


3. محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 59-72

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض