نویسنده = محمدتقی پیربابایی
تعداد مقالات: 2
1. قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-60

روزبه زمانیان؛ محمدتقی پیربابایی؛ پویا جودی گل لر؛ پیمان زاده باقری