نویسنده = محمد نقی زاده
تعداد مقالات: 3
1. شفاف سازی کنش بین اندیشه(ذهن) و اثر(عین) در معماری دوره ساسانیان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-106

نسیم اشرافی؛ محمد نقی زاده