نویسنده = حمید ماجدی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-110

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی


3. باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


4. عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 23-33

نیکی توکلی؛ حمید ماجدی