تعداد مقالات: 372
76. گسترش متدولوژی مکانیابی پارگینگ های عمومی با استفاده از GIS در کلانشهرها

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 47-57

مهندس فرح عباسی کلکانی؛ دکتر سید محمد سید حسینی


77. نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره ی فضایی بافتهای تاریخی ایران

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 59-71

دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ دکتر لیدا بلیلان اصل؛ دکتر ایرج اعتصام


78. بررسی الگو های اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 73-81

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ دکتر مریم سینگری


79. تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 83-91

دکتر سید باقر حسینی؛ دکتر مهران علی الحسابی؛ مهندس فاطمه نسبی


80. بررسی تأثیر گردشگری در توسعه روستایی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 93-101

مهندس محمد مهدی گودرزی سروش


81. بررسی رابطه بین، میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 103-118

دکتر فرح حبیب؛ دکتر حسین ذبیحی؛ دکتر کمال رهبری منش


82. نقش فضای مرزی – پیوندی، در فرایند آفرینش معنا (ارزیابی توان معنا آفرینی فضا به کمک رویکرد نشانه شناسی)

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 5-16

دکتر شروین میرشاهزاده؛ دکتر سیدغلامرضا اسلامی؛ دکتر علیرضا عینی فر


84. رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 27-36

مهندس مریم چشمه قصابانی؛ مهندس نوشین کریمی


85. نمادگرایی در تاج محل

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 37-48

دکتر حسین سلطان زاده


86. بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 49-58

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر جمال الدین سهیلی


87. تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 59-72

دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی؛ دکتر امیر مسعود دباغ


88. ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 73-82

دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر شیرین طغیانی


89. نظریه عمومی برای شهر های قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 83-92

مهندس داریوش اردلان؛ دکتر زهره داوود پور


91. خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 105-117

دکتر محمدرضا پورزرگر


92. نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387

دکتر محمدرضا بمانیان؛ مهندس محمد شریف شهیدی؛ مهندس مهزاد یالپانیان


93. بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 5-16

محمدمهدى عزیزى؛ محمد ابویى اردکان؛ نسرین نورى


94. شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم های فازی

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 17-26

فرح حبیب؛ على شکوهی


95. ارائه روشی نو در طراحی اکولوژیک منظر سبز شهری(مطالعه موردی: جزیره کیش)

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 27-36

مریم معینى فر؛ بهناز امین زاده


97. رویکردی تحلیلی به کیفیت محیط مسکونی معاصر

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 47-58

مهدیه معینى؛ سید غلامرضا اسلامى


98. طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 59-66

جمال الدین مهدى نژاد؛ رضاسیروس صبرى؛ مجیدابراهیم دماوندى؛ جوانه عباس پوراسداله


99. سیر تحول در اندیشه مرمت شهری

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 67-78

ناصر بنیادى


100. هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 79-90

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ حسنعلى پورمند