بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با نگاهی به ساختمان‌های ساخته شده در کشور به جز پاره‌ای ارزش‌های محتوائی و اقتصادی به نظر می‌رسد در دیگر مؤلفه‌ها، کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت و ساز دارای نقصان است. مفاهیمی از قبیل «ارزیابی بعد از بهره‌برداری» در امر ساختمان موضوعاتی بیگانه در اذهان عمومی جامعه محسوب می‌شوند. در نتیجه اغلب ساختمان‌ها دارای ایراداتی هستند که نسل به نسل تکرار می‌شوند. از آنجایی که یکی از راهکارهای بهبود سطح کیفی هر پدیده‌ای کنترل کیفیت آن از طریق ارزیابی است، در امر معماری نیز ارزیابی وسیله‌ای برای کنترل و بررسی‌های مدیریتی می‌باشد. تمرکز این تحقیق بر «ارزیابی بعد از بهره‌برداری» می‌باشد، لذا سعی شده تا مراحل و روش‌های متناسب با این ارزیابی معرفی گردد. روش تحقیق در این مقاله روش کیفی «استدلال منطقی» است. دستاورد این تحقیق دستورالعملی است که می‌توان بر اساس آن الگوی «ارزیابی بعد از بهره‌برداری» را بر مبنای موضوع «فرایند»، «نمایش کارکردی» و «نمایش تکنیکی» بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها


اسلامی، سید غلامرضا. (1383). توسعه درونزا و مدیریت هنری. مجموعه مقالات هم اندیشی­ها. اولین هم اندیشی هنری. آذرماه 1383.(ص29-49). تهران: نشریه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی.

اسلامی، سید غلامرضا؛ و ایروانی، هوتن. (1387). تراکم ساختمانی و توسعه درون‌زا، نمونه موردی شهر اصفهان. نشریه هویت شهر، 3، 3-12.

اسلامی، سید غلامرضا؛ و جبروتی، احسان. (1392). بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر. نشریه مطالعات معماری ایران، 5، 65-82.

ایمان، محمد تقی؛ و غفاری نسب، اسفندیار. (1389). مبانی روش‌شناختی تحقیقات میدانی و چگونگی انجام آن. نشریه پژوهش، 2(2)، 5-30.

بازرگان. عباس. (1391). ارزشیابی آموزشی. (ویرایش دهم). تهران: امیرکبیر.

بازرگان، عباس. (1389). مقدمه ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: آگاه.

حاجیان، زهره؛ و سرافراز، بهمن. (1392). بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی شرکتها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهشهای حسابداری، 4(2)، 105-123.

خوش‌فر، غلامرضا؛ بارگاهی، رضا؛ و کرمی، شهاب. (1392). سرمایه اجتماعی و پایداری شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان. فصلنامه مطالعات شهری، 8(32)، 31- 46.

دورک، دانا پی. (1392). برنامه دهی معماری. (سید امیر سعید محمودی، مترجم). تهران: دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی)

کاملنیا، حامد؛ اسلامی، سید غلامرضا؛ و حناچی پیروز. (1389). تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه‌های احساس جمعی. نشریه هویت شهر، 7،131-14.

کریمی، تورج. (1385). رویکرد نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها. مجله تدبیر، 171، 22-27.

لاوسون، برایان. (1385). طراحان چگونه می‌اندیشند. (حمید ندیمی، مترجم). تهران: شهید بهشتی.

محمودی، سید امیرسعید؛ و ناری قمی، مسعود. (1393). «ارزیابی پس از بهره برداری» یک هدف و یک وسیله آموزشی در معماری. نشریه هنرهای زیبا، 19(1)، 71-82.

AIA National. (2007). Integrated Project Delivery: A Guide. California (the American Institut of Architecture). Retrived july 2016, from http://www.info.aia.org/siteobjects/files/ipd_guide_2007.pdf

Becke, A. K., Cudmore, B. A., & Ronald, P. H (2006). The Impact of Perceived Corporate Social Responsibility on Consumer behavior. Journal of Business Research, 1(59), 46-53.

Barlex, M. J. (2006). Guide to Post Occupancy Evaluation. AUDE & West Minxter University & HEFCE (Higher Education Finding Council For England). Retrived july 2016, from http://www.smg.ac.uk/documents/POEBrochureFinal06.pdf.

Fafaliou, I., Lekakou, M., & Theotokas, I. (2005). Is The European Shipping Industry Aware of Corporate Social Responsibility? IDEAS. Retrived july 2016 from https://ideas.repec.org/a/eee/marpol/v30y2006i4p412-419.html

Federal Facilities Council. (2001). Learning from Our Building :A State- of-the Practice Summary of Post-Occupancy Evaluation, Technical Report No 145, National Academic Press, Washington DC. Retrieved June 2016 From http://www.nap.edu/read/10288/chapter/1

Preiser, W. F. E., & Schramm, U. (2005). A conceptual framework for building performance evaluation, chapter 2 in Assessing Building Performance. Editors: W.F.E. Preiser and J. C.Vischer, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford,UK. Retrived August 2016 from http//www.gci.org.uk/Documents/architecture-ebook-assessing-building-performance_.pdf

Sanoff, D. (2000). Community Participation Methods in Design and planning, Retrved August 2016  from http://www.books.google.com

Turner, J. R. (2004). Corporate Social Responsibility: Should Disclosure of Social Considerations is Mandatory?. Melborn: Monash University. Retrived july 2016. From www.ensani.ir/storage/Files/20140601103259-9919-20.pdf