بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور،

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، فهم عمومی مردم از اصطلاح  «معماری ایرانی معاصر» بررسی شده است. به این منظور، ابتدا تعاریفی از نظریه­پردازان معماری معاصر ایران از معماری ایرانی، به صورت کلّی بررسی شده و یک دسته­بندی درون­ساختاری از آن تعاریف به عمل آمده است. سپس با تمرکز بر چهار جریان فکری دسته­بندی شده توسط حبیبی  در  کتاب « شرح جریان­های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر»: (اصول­گرایان، سنت‌گرایان، نوگرا-بوم­گرایان و حالت­گرایان)، با هدف تعیین میزان نسبت انتخاب مخاطبان با تقسیم ­بندی­های اصلی و نظرات هریک از دسته­ها با ویژگی­های ادعایی در نظریه­ی اصلی و تشخیص معنادار بودن تفاوت نظر دو دسته مخاطب (معمار حرفه­ای و مخاطب عادی)، آزمونی بر پایه تکنیک افتراق معنایی و مشارکت تصویری انجام گرفته است که نشان می­دهد، انتقال مفاهیم پایة نظریه­ها، تنها در سنت‌گرایی که الگوهای عینی معماری قدیم را به‌کار می­برد، فهم­پذیر است و تمایز دسته­های آن از همدیگر برای مردم عادی و معماران قابل درک نیست. 

کلیدواژه‌ها


 1. آبادی. (1374). معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحب نظر. آبادی، 1(19)، 4- 45.
 2. پیرنیا، محمدکریم. (1382).سبک­شناسی معماری ایرانی. تهران: نشر پژوهنده.
 3. بیبی، محسن. (1389). ش‍رح‌ ج‍ری‍آنهای‌ ف‍ک‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ درای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ردوره‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۳۸۳ -   ۱۳۵۷. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 4. حسینی، اکرم. (1390). تبیین و تدوین گرایش­های معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی؛ مطالعه معماری سال­   ‌های 1385-1360 شهر تهران، هویت شهر، 1(8)، 17-26.
 5. دورک، دانا پی. (1391). برنامه­دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی. (سید امیرسعید محمودی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. سیدعلی لواسانی، آسیه سادات. (1386). شناخت مشکلات هیجانی کودکان دارای اختلال‌های یادگیری با استفاده از تست نقاشی خانه - درخت- آدم(HTP) و تست آدم (DAP) در مقایسه با کودکان عادی. تعلیم و تربیت استثنایی، 1(68و69)، 64-77
 7. شهبازی، مجید؛ و ترابی، زهره. (1393). مقایسه بازتعریف و باز به­کارگیری سنت در معماری معاصر ایران و اروپا؛ مطالعه موردی: برخی آثار لوکوربوزیه و سید‌هادی میرمیران. هویت شهر، 1(19)،  48-35.
 8. شیخ زین الدین، حسین. (1371). نگاهی به معماری امروز ایران و جهان. آبادی، 1(4)، 14- 17.
 9. گلیجانی مقدم، نسرین. (1384)، تاریخ شناسی معماری ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 10. گروت، لیندا ؛ و وانگ، دیوید. (1394). روش­های تحقیق در معماری. (علیرضا عینی­فر، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
 11. نصر، سید حسین. (1374). یگانگی عمل و نظر در سخن متفکران معاصر. آبادی، 1(19)، 45- 46.
  1. 15. Islami, G. (1998).  Endogenous Development: A model for the Process of Man-Environment Transaction, unpublished master`s thesis, Heriot-Watt University, Edinburgh.
  2. Nasar, J.. L., & Kang, J. (1999). House style preference and meaning across taste cultures. Landscape and urban planning, 44, 33-42.