تبیین سیاست‌های فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور (با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه شهرسازی، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران.

چکیده

در بیست سال اخیر، سیاست‌های فرهنگی تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی شهری، نیاز به بازآفرینی مناطق بی‌رونق شهری و حرکت به سمت فعالیت‌های خلاق فرهنگی در جهت پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
این پژوهش به روش کیفی صورت پذیرفته و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و اسناد بوده است. هدف این پژوهش تبیین مولفه‌های فرهنگی تأثیر گذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور می‌باشد که مولفه‌هایی چون «کاربری‌های فرهنگی»، «فعالیت‌های فرهنگی درفضای عمومی شهری»، «ترکیب فعالیت‌های فرهنگی با طراحی شهری خلاقانه»، «حفاظت میراث فرهنگی» و «گردشگری فرهنگی» را به عنوان معیارهایی کلیدی معرفی نموده و در سه پروژه بازآفرینی شهری در شهر استانبول ترکیه مورد مقایسه و این نتیجه حاصل گردید که بازآفرینی شهری با بهره گیری از صنایع خلاق فرهنگی منجر به احیای اقتصادی مناطق مورد نظر گردیده و همگرایی اقتصاد و فرهنگ تأثیرات بسزایی بر بازآفرینی بناهای تاریخی داشته است.  

کلیدواژه‌ها


1. امین زاد‌ه، بهناز؛ د‌اد‌رس، راحله. (1391). بازآفرینی فرهنگ‌مد‌ار د‌ر بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گرد‌شگری شهری. د‌وفصلنامه معماری ایرانی، 2 ،99-108.
2. چشمه قصابانى، مریم؛ و کریمى، نوشین. (1390). رویکرد‌ى تحلیلى به تاثیر روید‌اد‌هاى فرهنگى د‌ر کیفیت منظر موقت شهرى. هویت شهر، 5 (9)، 27-36.
3. حبیب، فرح؛ و حسینی نیا، مهد‌یه. (1392). تحلیلى برمفهوم فرهنگ شهرى و تأثیر آن د‌ر جذب گرد‌شگر فرهنگى، (بررسى چند مصد‌اق جهانى). هویت شهر، 7(14)، 5-16.
4. لطفی، سهند. (1390). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بنُمایه‌های فرهنگی وکُنش بازآفرینی، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 45،
47-60.
5. نوریان، فرشاد؛ و آریانا، اند‌یشه. (1391). تحلیل چگونگی حمایت قانون
ازمشارکت عمومی در باز آفرینی شهری مطالعه مورد‌ی: مید‌ان امام علی (عتیق) اصفهان. نشریه هنرهای زیبا معماری وشهر سازی، 17(2)، 15-27.


6. ATCM. (2006). Adding Value and a Competitive Edge: The Case for Using Arts and Culture in Town Centers. A Report Commissioned by the Association of Town Center management (ATCM). London: Author.
7. Basset, K. (1993). Urban cultural strategies and urban regeneration: a case study and critique. Environment and Planning A, 25, 1773-1788.
8. Bianchini, F. (1994). Night Cultures, night economies.
Journal of town and country planning, 63, 308-310.
9. Bianet (2015), Retrieved May, 2015, from http://bianet.org/english/environment/159157-council-of-state-suspends-galataport-project
10. Bradley, A., Hall, T., & Harrison, M. (2002). Promoting New Images for Meeting Tourism. Cities, 19(1), 61-70.
11. Brown, A., O’Connor, J., & Cohen, S. (2000). Local music policies within a global music industry: cultural quarters in Manchester and Sheffield.
Geoforum, 31, 437-451.
12. Connor, J., & Kong, L. (2009). Creative economies, creative cities, Asian European perspectives. London: Springer.
13. Emlakjet (2012) Retrieved September, from http://images4.emlakjet.com/emlak-haber/2012/09/14/foto_galeri/l/haydarpasa-port-projesi-1347633225.jpg
Congress, (September 19-23), Antwerp, Belgium.
14. Erbas, E. (2007). Port Regeneration and Sustainable Urban Development, The Case of Galata Port and Haydarpasa Port Projects in Istanbul After 2000. ISOCARP. Proceedings of the 43rd ISoCaRP
15. Erbas, E., & Tansel, E. (2011). Rethinking the Urban Transformation Projects Again: the
Distribution of Public Burden and Benefits, the Case of Kartal District, Istanbul. REAL CORP
2011. Proceedings of the Real Corp Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, May 18-20, (pp.843- 852) , Essen, Germany.
16. Ercan, M. A. (2011). Challenges and conflicts in achieving sustainable communities in historic neighborhoods of Istanbul. Habitat International, 35(2), 295–306.
17. Evans, G. (2001). Cultural Planning: An Urban Renaissance?. London: Routledge.
18. Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. London: Basic Books.
19. Geambazu, S. (2014). Dimensions of urban waterfront regeneration: Case study of Halic/ The Golden Horn. Unpublished master’s thesis, Technische University Berlin, Berlin.
20. Goksin, A., & Muderrisoglu, S. (2005). Urban Regeneration: A Comprehensive Strategy for Creating Spaces for Innovative Economies.
ISoCaRP. Proceedings of the 41st ISoCaRP Congress, October 17-20, Bilbao, Spain.
21. Gospodini, A. (2002). European Cities in Competition and New ‘Use’ of Urban Design. Urban Design, 7( 1), 59-73.
22. Hadid (2015), Retrieved May, 2015, from http://zaha-hadid.com/masterplans/kartal-pendik-masterplan
23. Hall, T., & Robertson, I. (2001). Public Art and Urban Regeneration. Landscape Research, 26(1), 5-26.
24. Hubbard, P. (1995). Urban Design and Local Economic Development: A Case Study of Birmingham. Cities, 12( 1), 5–26.
25. Jones, C., & Orr, A. (2004). Spatial Economic Change and Long-Term Urban Office Rental Trends. Regional Studies, 38(3), 281–292.
26. Law, C. M. (1993). Urban Tourism: Attracting
Visitors to Large Cities. London: Mansell Publishing.
27. Montgomery, J. (2004). Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration Part 2. Planning Practice & Research, 19(1), 3-31.
28. Ozkan, E., & Frison, O. (2008). The Recent Regeneration Process of Istanbul: A Critical Perspective for the Metropolitan Plan 2023,
European Regional Science Association. Proceedings of the 48th Congress of the European Regional Science Association, Culture, Cohesion and Competitiveness – Regional Perspectives. August 27- 31, Liverpool, UK.
29. Roberts, P. Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: A Handbook. London: Sage.
30. Rutten, P. (2006). Culture & Urban Registration. Cultural Activities and Creative Industries A Driving Force for Urban Regeneration. Lille: URBACT.
31. Scott, A. (2000). The Cultural Economy of
Cities. London: Sage.
32. Shaw, G. Williams, A. M. (1994). Critical issues in tourism: a geographical perspective. Oxford: Basil Blackwell.
33. Sijakovic, M. (2010). Between the city and sea: urban waterfront regeneration. Unpublished master’s thesis, Universitat politecnica de catalunya.
34. Sondakikahaberleri, (2015), Retrieved May, 2015, from http://www.sondakikahaberleri.info
tr/images/haberresim/44662-haydarpasa-port-buyuksehir-den-onay-aldi.jpg
35. Van der Borg, J. Russo, A. P. (2008). Area Regeneration and Tourism Development: Evidence from Three European Cities. Social Science Research Network, 21, 1-25.
36. Wynne, D. (1992). The Culture Industry: The Arts in Urban Regeneration. Alder shot: Avebury.
37. Zukin, S. (1995). The Culture of Cities. Oxford: Blackwell.