بررسی سیستم شهری استان لرستان

نویسنده

استادیار/ عضو هیأت علمی‌گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

نظام شهری تجسم فضایی مدیریت و برنامه ریزی سرزمین است. با مطالعه نظام شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها و تناسب این توزیع با تعداد شهرها مشخص می گردد هدف مقاله حاضر، بررسی نظام شهری استان لرستان و تحلیل میزان تعادل  و تناسب اندازه جمعیت و تعداد سکونت‌گاههای شهری در سطح استان می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف؛ شناختی ، استراتژی تحقیق استفهامی،  با روش ارزیابی- مقایسه ای با به‌کارگیری مدل‌های بررسی‌کننده صوت پذیرفته است؛  داده های تحقیق کتابخانه‌ای و روش گردآوری استفاده از جدول و فیش بوده است. یافته‌ها، نشان می‌دهند پخشایش فضایی جمعیت شهری و تعداد شهرهای استان تناسب وجود ندارد در صورت ادامه این روند، و عدم چاره‌اندیشی در شرایط فعلی، ضمن وقوع پدیده ماکروسفالی در استان، شهرهای میانی و کوچک مجال رشد نمی یابندکه می توان با تزریق امکانات- خدمات و تجویز نقش‌های تخصصی به این سکونت‌گاهها، مانع این امر شد. 

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمی، محمدحسن. (1386). سلسله مراتـب شهری و سنجـه‌های کیـفی در قـرآن، نشریه هویت شهر. 1(1)،15-25.
2.پور احمد، احمد؛ و پیله ور، علی اصغر. (1388). روند رشد و توسعه کلان‌شهرهای کشور. پژوهش‌های جغرافیایی. 48، 70-87.
3. تقوایی، مسعود. (1379). کاربرد مدل مرتبه -اندازه در ارزیابی و تعادل بخشی نظام شبکه شهری در ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی(دانشگاه اصفهان).23، 103-114.
4. حکمت نیا، حسن؛ و موسوی، میر نجف. (1385). کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای. (چاپ اول). یزد: انتشارات علم نوین.
5. زیاری، کرامت الله. (1378). اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه‌ای. (چاپ دوم). یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
6. سرور، رحیم. (1372). توزیع فضایی چگونگی استقرار سلسله مراتب شهری در سواحل جنوب ایران. مجله سپهر. 20، 51-43.
7. شیخی، حجت. (1387). تحلیلی بر نقش شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه زاگرس، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
8.عندلیب، علیرضا؛ و ثابت قدم، سید محمد علی. (1388). نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی-کالبدی، نشریه هویت شهر. 3(5)، 85-98.
7. کنعان پور، جهانگیر. (1384). برنامه‌ریزی فضایی سیستم‌های شهری استان اردبیل. مجموعه مقالات تخصصی معماری وشهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران.314-320.
8. لیلیان، رضا؛ رخشانی نسب، حمیدرضا؛ و رمضانزاده، رقیه. (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ منطقه ای در ایران. مطالعات مدیریت شهری. 8(3)، 92-104.
9. محمدزاده تیتکانلو، حمیده. (1380). شهرهای متوسط و شهری شدن جهان. فصلنامه مدیریت شهری، 5، 78-90.
10. یاری، حسینعلی؛ موسوی، سیدمهرعلی؛ و کوشکی، احمد. (1389). جغرافیای استان لرستان. تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

11. Sudhira, H. S., Ramachandran, T. V., Raj, K. S., & Jagadish, K. S. (2003). Urban growth analysis using spatial and temporal data. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 31(4). 299-311.