تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

نویسندگان

1 د‌انشجوی د‌کتری شهرسازی، د‌انشکد‌ۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مد‌رس.

2 د‌انشیار گروه شهرسازی، د‌انشکد‌ۀ هنر و معماری، د‌انشگاه تربیت مد‌رس.

3 استاد‌یار گروه شهرسازی، د‌انشکد‌ۀ هنر و معماری، د‌انشگاه تربیت مد‌رس.

4 دانشیار گروه شهرسازس/دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشکده هنر و معماری- تهران-ایران

چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش مؤلف ههای اثرگذار بر دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محل ههای
منتخبی از شهر تهران است. این تحقیق با تبیین شاخ صهای اثرگذار بر دلبستگی به مکان که دربرگیرنده هویت مکان، وابستگی
به مکان و پیوندهای اجتماعی است، به انداز هگیری و مقایسه آنها پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داد هها با
توزیع 475 پرسش نامه در میان نوجوانان رده سنی 12 تا 16 ساله از میان محل ههای الهیه، نارمک، هاشمی و یافت آباد که به روش
طبق های سیستماتیک انتخاب شده بودند، گردآوری شد. درمجموع نتایج آزمون Tukey نشان داد که ازنظر شاخص دلبستگی، دو
محله یافت آباد و هاشمی در یک خوشه و محل ههای نارمک و الهیه در خوشه دیگری قرار گرفتند به گونه ای که نوجوانان دو محله
نارمک و الهیه به طرز معناداری نسبت به نوجوانان دو محله یافت آباد و هاشمی دلبستگی بیشتری به محل هشان داشتند.

کلیدواژه‌ها


1. حبیب، فرح؛ ناد‌ری، سید مجید؛ فروزانگهر، حمید‌ه. (1387). پرسمان تبعی د‌ر گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟). هویت شهر. 3، 23-13.
2. د‌انش پور، عبد‌الهاد‌ی؛ سپهری مقدم، منصور؛ و چرخیان، مریم. (1388). تبیین مد‌ل د‌لبستگی به مکان و بررسی عناصر و عوامل مختلف آن. هنرهای زیبا. 38، 48-37.
3. د‌واس، د‌ی. ای. (1383). پیمایش د‌ر تحقیقات اجتماعی. (هوشنگ نایبی، مترجم)، تهران: نشرنی.
4. قاضی‌زاد‌ه، سید‌ه ند‌ا. (1390). تأثیر طراحی فضای باز مجتمع مسکونی د‌ر ایجاد حس د‌لبستگی به مکان. پایان‌نامه د‌کتری معماری، دانشگاه تهران، تهران.
5. مد‌یری، آتوسا. (1387). مکان. هویت شهر، 2، 79-69.


6. Altman, I., & Low, S. (1992).Place attachment. New York: Plenum Press.
7. Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighborhood attachment in the urban environment. Journal of Environmental Psychology, 19, 331–352.
8. Bonaiuto, M., Fornara, Ferdinando & Bonnes, M. (2003). Indexes of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban
environments: a confirmation study on the city of Rome, Journal of Landscape and Urban Planning, 65, 41-52.
9. Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2001). Sence of Place as an Attitude: Lakeshore owners Attitudes toward their Properties. Journal of Environmental Psychology, 21, 233-248.
10. Brown, B.B., & Warner, C.M. (1985). Social cohesiveness, Territoriality and holiday decorations. Journal of Environment and Behavior, 17, 539-565.
11. Brown, B., Perkin, D., & Brown, G. (2003). Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis. Journal of Environmental Psychology, 23, 259–271.
12. Case, D. (1996). Contributions of journeys away to the definition of home: An empirical study of a dialectical process. Journal of Environmental Psychology, 16, 1-15.
13. Feldman, R.M. (1990). Settlement Identity: Psychological bonds with home places in a mobile society.Environment and Behavior, 22, 83-229.
14. Fleury-Bahi, G., Félonneau, M & Marchand, D. (2008). Processes of Place Identification and Residential Satisfaction”, Environment and Behavior, 5, 669-682. Accessed March, 2010, from http://online.sagepub.com
15. Félonneau, M. L. (2004). Love and Loathing of the City: Topological Identity and Perceived Incivilities. Journal of Environmental Psychology, 24, 43-52.
16. Fried, M. (1982). Residential attachment: Sources of residential and community satisfaction. Journal of Social Issues, 38, 107-119.
17. Giuliani, M. V. (2003). Theory of attachment and place attachment. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds.), Psychological theories for environmental issues, (pp. 137–170). Aldershot: Ashgate.
18. Gustafson, P. (2001). Roots and routes: Exploring the relationship between place attachment and mobility. Environment and Behavior, 33, 667-686.
19. Hay, R. (1998). Sense of place in developmental context. Journal of Environmental Psychology, 18, 5–29.
20. Hidalgo, M. C., Hernandez, B. (2001). Place
Attachment: Conceptual and Empirical Questions. Journal of Environmental Psychology, 21, 273-281.
21. Hur, M, L., Nasar, J., & Chun, B. (2010). Neighborhood Satisfaction, Physical and Perceived naturalness and openness. Journal of Environmental Psychology, 30, 52-59.
22. Kamalipour, H., Yeganeh, A. J., & Alalhesabi, M. (2012).Predictors of Place Attachment in Urban Residential Environments: A Residential Complex Case Study. Social and Behavioral Sciences, 35, 475-469.
23. Kasarda, J. D., & Janowitz, M. (1974). Community attachment in mass society. American Sociological Review, 39, 328-339.
24. Lalli, M. (1992). Urban related identity: Theory, measurement and empirical findings. Journal of Environmental Psychology, 12, 285–303.
25. Lewicka, M. (2011).Place attachment: How far have we come in the last 40 years?. Journal of Environmental Psychology, 31, 207-230.
26. Livingston, M., Bailey, N., & Kearns, A. (2008).People's attachment to place: the influence of neighborhood deprivation. Project Report. Charterd Institute of Housing/Joseph Rowntree Foundation, Coventry, Glasgow.
27. Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. (2010). The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental Connections. Journal of Environmental Psychology, 30, 422-434.
28. Milligan, M. J. (1998). Interactional past and potential: the social construction of place attachment. Symbolic Interaction, 21, 1-33.
29. Mesch, G. S., & Manor, O. (1998). Social ties, environmental perception, and local attachment. Journal of Environment and Behavior, 4, 504-519.
30. Proshansky, H., & Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3, 57–83.
31. Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion Limited.
32. Riger, S., & Lavrakas, P. J. (1981). Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods. American Journal of Community
Psychology, 9, 55-66.
33. Scopelliti, M., & Tiberio, L. (2010). Homesickness in university students: The role of multiple Place attachment. Journal of Environment and Behavior, 42, 335-350.
34. Stedman, R., Beckley, T., Wallace, S., & Ambard, M. (2004). A picture and 1000 words: Using resident-employed photography to understand attachment to high amenity places. Journal of Leisure Research, 36(4), 580-606.
35. Stokols, D., & Shumaker, S. A. (1981). People in places: A transactional view of settings. In J. H. Harvey (Ed.), Cognition social behavior and the environment (pp. 441–488). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
36. Terkenli, T. S. (1995). Home as a region. Geographical Review, 85(3), 324-334.
37. Trentelman, C. K. (2009). Place attachment and community attachment. Society and Natural Resources, 22, 191-210
38. Tuan, Y. F. (1980). Rootedness versus sense of place. Journal of Landscape, 24, 3-8.
39. Williams, D. R., Patterson, M. E., Roggenbuck, J.W., & Watson, A. E. (1992). Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to place. Leisure Sci, 14, 29-46.
40. Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Journal of Forest Science, 49, 830–840.
41. Woldoff, R.A. (2002). The Effects of Local Stressors on Neighborhood Attachment. Journal of Social Forces, 81, 87-116.