تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس)

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران.

چکیده

گردشــگری فرهنگی از جدیدترین رویکردها و شــهر از مهمترین مقاصد گردشــگران هســت. این پژوهش به تأثیر مکانهای
گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی و با تمرکز بر شهر پاریس پرداخته که با رویکردی تحلیلی و روش تحلیل محتوا،
به تبیین چهارچوبی حاصل از شــاخصهای ســازنده مکانهای گردشگری فرهنگی در شهر و سپس در تکمیل چهارچوب و مدل
تحلیلی به بررسی تأثیر آنها در جذب گردشگران فرهنگی و تبیین شاخصهای سازنده تجارب ایشان میپردازد. درنهایت با تمرکز
بر پاریس و بر اســاس مدل مذکور چگونگی تأثیر شــاخصها را بررســی مینماید. نتایج، بیانگر آن است که گردشگران فرهنگی
به دنبال تجاربی موثق، متنوع و خلاقاند و مکانهای مربوطه، شــاخصهای ســازنده مکانهای فرهنگی شهر و شامل عرصههای
عمومی (تاریخی، طبیعی، فرهنگی معاصر، بومی، غیرمتعارف شــهری، تفریحی، تجاری،) با خصوصیات کالبدی ثابت یا موقت، به
همراه تعاملات اجتماعی در تجربه حضور گردشگران و شکل یافتن معنای فرهنگی فضا در ترکیبی نمادین و پیوسته میباشند

کلیدواژه‌ها


1. استیونسون، د‌بورا. (1388). شهرها و فرهنگ های شهری. (رجب پناهی و احمد پور احمد مترجمان). تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. (نشر اثر اصلی 2003).
2. بونی فیس، پرسیلا. (1380). مد‌یریت گرد‌شگری فرهنگی. (محمود عبد‌الله زاد‌ه مترجم). تهران: د‌فتر پژوهش‌های فرهنگی. (نشر اثر اصلی 1995).
3. پاپلی یزد‌ی، محمد حسین؛ و سقایی، مهد‌ی. (1386). گرد‌شگری (ماهیت و مفاهیم). (چاپ د‌وم)، تهران: سازمان مطالعه و تد‌وین کتب علوم انسانی د‌انشگاه‌ها (سمت).
4. حبیب، فرح. حسینی‌نیا، مهد‌یه. (1392). تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تأثیر آن د‌ر جذب گردشگر فرهنگی (بررسی چند مصد‌اق جهانی)، مجله هویت شهر، 7 (14)، 5-6.
5. حبیب، فرح؛ حسینی‌نیا، مهد‌یه. (1394). پاید‌اری شهر از منظر شکل‌شناسی شهری (بررسی فشرد‌گی د‌ر ارگ بم)، مجله هویت شهر، 9 (22)، 5-18.
6. حسینی‌نیا، مهد‌یه. (1393). تحلیلی بر رویکرد‌های مرتبط با تحولات گرد‌شگری فرهنگی د‌ر فضای شهری، همایش بین‌المللی علمی راهبرد‌ی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اند‌ازها. (مهرماه 1393)، مشهد.
7. حسینی‌نیا، مهد‌یه. (1394). تحلیلی بر مفهوم فضای شهری و تأثیر آن د‌ر جذب گرد‌شگر فرهنگی (بررسی محله زرتشتیان کرمان)، اولین اجلاس بین‌المللی معماری شهرسازی عمران هنر و محیط‌زیست؛ افق‌های آیند‌ه نگاه به گذشته. (اسفند‌ماه 1394)، تبریز.
8. حمید‌ی، ملیحه. (1376). استخوان‌بند‌ی شهر تهران. جلد اول، (چاپ اول)، تهران:
حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری.
9. شولتز، کریستین نور برگ. (1388). روح مکان و به‌سوی پد‌ید‌ارشناسی معماری.
(محمد‌رضا شیرازی مترجم). تهران: رخ د‌اد‌نو. (نشر اصلی اثر1980)
10. قباد‌یان، وحید. ( 1382). مبانی و مفاهیم د‌ر معماری معاصر غرب. (چاپ اول)، تهران: د‌فتر پژوهش‌های فرهنگی.
11. مد‌نی پور، علی. (1379). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایند‌ی اجتماعی-مکانی. (فرهاد مرتضایی مترجم). تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
12. مد‌یری، آتوسا. (1384). بررسی نقش فضای شهری د‌ر توسعه فرهنگی بافت تاریخی. رساله د‌کتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.


13. Bauer, M. (2005). Cultural Tourism in Euroupe, (Edited by Greg Richards), CAB international, 107-122.
14. Dumont, E., Ruelle, C., & Teller, J., (2005), Pro- Active Management of the Impact of Cultural Tourism up on Urban Resources and Economies. European Commission.
15. Freytag, T. (2008). Making a Difference: Tourist Practices of Repeat Visitors in the City of Paris, Social Geography Discussions, 4, 1-25.
16. Gospodini, A., (2001).Urban Dsign Urban Space Morphology, Urban Tourism: An Emerging New Paradingm Concerning Their Relationship, European planning Studies, 9 (7), 925-934.
17. Gospodini, A., (2002). European Cities in Competition and the New Uses of Urban Design, Urban Design, 7 (1), 59-73.
18. Gastronomy festivals. (2011). Retrieved September, 2011, from http://www.gastronomyfestivals.com/
19. Habib, F., Hosseini Nia, M., (2012). An Analytical Approach to the Role of Urban Space in Attracting Cultural Tourist, American Journal of Scientific Research, 71, 109-125.
20. Hayllar, B., Tony, G., & Edwards, D. (2008). City Spaces – Tourist Places: Urban Tourism Precincts. Elsevier: Great Britain.
21. Hostelbookers (2011). Reteieved September, 2011, from http://blog-fr.hostelbookers.com/idee-voyage/nouvel-an-reveillon-paris-londres/.
22. Jelincic, D. A. (2001). Crotian Cultural Tourism Development Strategy. A Driving Force for Urban Tourism- Application of Experiences to Countries in Transition.The 1st International Seminar on Culture. May 18-19, (p.p 1-6).Dubrovnik: Institute for International Relation.
23. Lagroup & Interarts. (2005). City Tourism & Culture the European Experience, A Report of the Research Group of the European travel commission and of the world tourism organization. Brussels: Author.
24. Lefebvere, H. (1990). The Production of Space. (D. N. Smith, Trans.).(1th ed.). US New-England states: Massachusetts.
25. Lord, G. D. (1999). The Power of Cultural Tourism. Keynote Presentation. Retrieved 19 September, 1999, from http://linkbc.ca/torc/downs1/ Artcl_PowerCulturalTourismGL.pdf.
26. Myworldevents, 2011. Reteieved September, 2011, from http://www.myworldevents.com/france/nuit_blanche.html.
27. Nes, A.V. (2003). The configurable urban sustainability. In what ways a morphological or configurational approach contributes to our understanding of urban sustainability in JIA
Beisi (Ed.).Dense living urban structures. August 22-25, (P.P
191-202). Hong Kong: University of Hong Kong / faculty of Architecture.
28. Panoramio. (2011). Reteieved September, 2011, from http://www.panoramio.com/map.
29. Pearce, G. D. (1998). Tourist Districts in Paris: Structure and Functions. Tourism management, 19 (1), 49-65.

30. Pearce, G. D. (1999). Tourism in Paris Studies at the Microscale. Annals of Tourism Research. 26(1), 77-97.
31. Ribeiro, P. S. H. (2005). Space in bodies and bodies in space: an examination of bodily experience in Parc de la Villette. Unpublished master’s thesis, University College London.
32. Richards, G.& Wilson, J., (2004). The Impact of cultural Events on City Image: Rolterdam, cultural capital of Europe 2001. Urban studies. 41 (10), 1931-1951.
33. Richards, G., & Wilson, J., (2006). Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to the Serial Reproduction of Culture?. Tourism management, 27, 1209-1223.
34. Schulz, Ch. N. (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. (M. Shirazi, Trans.).(1th ed.).
US Midwestrn states: Michigan
35. Soja, E. (1990). Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London.
36. Tschumi, B. (1990). Questions of Space: Lectures on Architecture. The University of California.
37. Uriely, N. (2005). The Tourist Experience Conceptual Development. Annals of Tourism Research. 32 (1), 199-216.
38. Vivant, E. (2010). The (re)Making of Paris as a Bohemian Place?. Progress in Planning, 74, 107–152.