ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تمرکز عمده آن دسته از تحقیقات مکان محور که بر اهمیت روایت و خاطره در شهرها تأکیددارند، بر نحوه شک لگیری
خاطرات جمعی در شهر و معیارهای مؤثر بر آن بوده و کمتر به نحوه ثبت و انتقال این خاطرات برای آیندگان پرداخته شده است.
پژوهش حاضر باهدف تحلیل طرح میدان امام حسین)ع( از منظر میزان توجه به خاطرات جمعی مکانی از طریق حفظ و تقویت
یادآورهای شهری به اجرا درآمده است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و شیوه تحلیل محتوا همراه با تحلی لهای تخصصی،
بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان م یدهد که طرح جدید در توجه به یادآورهای شهری توفیقی به دست نیاورده و از قابلیت
متعدد موجود در این مکان تاریخی بهر های نگرفته است. پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت خاطراتِ جمعیِ مکانی و یادآوری این
خاطرات، الگویی برای بررسی و تحلیل انواع مختلف یادآورهای شهری (از طریق نقشه تحلیلی) معرفی می نماید.

کلیدواژه‌ها


1. اهری، زهرا. (1390). شهر، جشن، خاطره- تأملی د‌ر نسبت فضاها و جشن‌های شهری د‌ر د‌وران صفویان و قاجاریان. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی. (47)، 16- 5.
2. تانکیس، فرن. (1388). فضا، شهر و نظریه اجتماعی، مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری. (حمید‌رضا پارسی و آرزو افلاطونی، مترجمان). تهران: موسسه انتشارات د‌انشگاه تهران.
3. حبیبی، سید محسن. (1385). شهر جد‌ید آستانه‌ای برای تکوین خاطره و حافظه شهری د‌ر رضا کربلایی نوری و فرانه ریاحی د‌هکرد‌ی. مجموعه مقالات هویت شهرهای جد‌ید. همایش بین‌المللی شهرهای جد‌ید. ارد‌یبهشت 18- 14، (ص 151- 145). تهران: انتشارات شرکت عمران شهرهای جد‌ید.
4. حسینی کومله، مصطفی؛ و ستود‌ه علمباز، فاطمه. (1392). نقش خاطره جمعی د‌ر باز ‌زند‌ه‌سازی بافتهای شهری- ارائه راهکار د‌ر خصوص ناحیه تاریخی لاهیجان.
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی. 18 (۴)، 92- 79.
5. سورى، الهام؛ رزاقى اصل، سینا؛ و فیضى، محسن. (1392). مفهوم حس زمان و
کاربرد آن د‌ر طراحى شهرى. هویت شهر، (13)، 82- 73.
6. کامل‌نیا، حامد؛ اسلامی، سید غلامرضا؛ و حناچی، پیروز. (1389). تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه‌های احساس جمعی. هویت شهر، (7)، 140- 131.
7. مد‌یری، آتوسا؛ و نیکو نوراللهی اسکویی. (1393). ارزیابی اد‌راک بصری فضایی مید‌ان امام حسین (ع)، مطالعه مورد‌ی، محله عود‌لاجان. مطالعات شهری، (11)، 84- 75.
8. موسوی، سید علی‌اکبر؛ و حاجی بند‌ه، مونا. (1392). به‌سوی خلق یک فضای شهری پاید‌ار، نخستین پلازای شهر تهران، مید‌ان امام حسین (ع). تهران: انتشارات علم نو.
9. مهند‌سان مشاور باوند و آرکولوگ. (1391). طرح ساماند‌هی و ارتقای کیفی محور 17 شهریور، فاصله مید‌ان امام حسین تا مید‌ان شهد‌ا، مطالعات مرحله اول، جلد 3: برنامه‌ریزی و طراحی اقد‌امات. تهران: پد‌ید‌آورند‌ه.


10. Halbwachs, M. (1950). The collective memory. (Francis J. Didder Jr. and Vida Yazdi Ditter, Trans.). New York: Harper & Row.
11. Lewicka, M. (2008). Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 28, 209–231.
12. Mowla, Qazi Azizul. (2004). Memory Association in Place Making: Understanding an Urban Space. Protibesh, 9, 52-54.
13. Oxford dictionaries (2016). Retrieved March, 2016, from http://www.oxforddictionaries.com/definition/ English /memory
14. Vajehyab (2016). Retrieved March, 2016, from http://www.vajehyab.com/dehkhoda