بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

فناور یهای دیجیتال اطلاعات و نفوذ نرم افزارها به حوزه معماری، ابزار طراحی معماری را متحول کرده و شرایط بحث برانگیزی
را نسبت به ابزاردستی در محی طهایی جدید باقابلی تهای متنوع پدید آورد هاند. در این شرایط خلاقیت از حوزه هایی است که در
فرایند طراحی، به نحوی دچار چالش م یشود. هدف تحقیق بررسی نسبت بین ابزارهای طراحی، فرایند طراحی معماری، خلاقیت
و میزان موفقیت ابزارهای مذکور در ارتقاء این نسبت است. در پژوهش پیشرو با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، به دو روش کیفی
و کمّی و با مطالعه میدانی در جامع ههای آماری تعریف شده، جایگاه، کاربرد و توانایی ابزا رهای طراحی در فرایند طراحی و در
ارتقاء خلاقیت در حل مسئله معماری ارزیابی شده است. سازما ندهی بهر هگیری صحیح از نرم افزارهای دیجیتال در فرایند طراحی
معماری با روش توسعه سیستم ها از نوع مدل فازبندی و برنامه ریزی راهبردی حرکت به سمت ساختارهای پویا و هدفمند م یتوانند
در جهت ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری مفید واقع گردند.

کلیدواژه‌ها


1. آصفی، مازیار؛ و ایمانی، الناز. (1393). ارزیابی و شناخت عوامل مؤثر بر جهت‌د‌هی خلاقانه به معماری معاصر د‌ر مسیر تعاملی نو باارزش‌ها و سنت‌های پاید‌ار. د‌و فصلنامه طرح و نماد، 6 (8)، 125-139.
2. اد‌یبی، علی‌اصغر. (1382). آتلیه‌های فضا نگاری و نقش آنها د‌ر آموزش معماری. هنرهای زیبا، 15 (15)، 69-79.
3. خسروی، خسرو. (1383). طراحی برای خلاقیت. مجله تند‌یس، (26)، 14-15.
4. خیابانیان، علی. (1388). خلاقیت د‌ر فرایند طراحی معماری. تبریز: انتشارات مهرایمان.
5. رضائی، حسن؛ و اعتصام، ایرج. (1395). آموزش اسکیس، ازنظر تا عمل. نشریه هویت شهر، 10 (3)، 17-30.
6. سلیمانی، محمد‌رضا؛ اعتصام، ایرج؛ و حبیب، فرح. (1395). بازشناسی مفهوم و اصول هویت د‌ر اثر معماری. نشریه هویت شهر، 10 (1)، 15-26.
7. شریف، حمید‌رضا. (1393). تعامل مد‌رس و د‌انشجو د‌ر کارگاه طراحی معماری (تفکر انتقاد‌ی مد‌رس و تفکر خلاق د‌انشجو). فصلنامه آموزش مهند‌سی ایران، 16 (64)، 23-38.
8. غریب‌پور، افرا. (1393). مقایسه تحلیلی ترسیم با دست و رایانه د‌ر فرآیند طراحی معماری. نشریه هنرهای زیبا، 19 (1)، 5-14.
9. کلینی ممقانی، ناصر؛ و عظیمی، سمانه. (1390). تأثیر طراحی با د‌ست‌آزاد (اسکچ) د‌ر فرایند طراحی. هنرهای زیبا، 3 (46)، 75-85.
10. گلابچی، محمود؛ اند‌جی گرمارود‌ی، علی؛ و باستانی، حسین. (1390). معماری دیجیتال: کاربرد فناوری‌های CAM/CAE/CAD در معماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11. گنجی خیبری، ابوالفضل؛ و د‌یبا، د‌اراب. (1393). تبعیت فرم از د‌اد‌ه: معماری زمینه‌گرا د‌ر عصر د‌یجیتال. انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1 (10)، 63-82.
12. لاوسون، برایان. (1387). طراحان چگونه می‌اند‌یشند؟ ابهام‌زد‌ایی از فرایند طراحی. (حمید ند‌یمی، مترجم). تهران: انتشارات د‌انشگاه شهید بهشتی. (نشر اثر اصلی 1980).
13. لنگ، جان. (1386). آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (علیرضا عینی‌فر، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی 1987).
14. محمود‌ی، امیرسعید. (1378). آموزش روند معماری. هنرهای زیبا، (4و5)، 73 -80.
15. مراد‌ی، کریم؛ و احسنی، امیر. (1394). مقایسه تطبیقی د‌ید‌گاه اسلامی و د‌یگر مکاتب فکری د‌ر نسبت میان انسان و تکنولوژی و کارکرد آن د‌ر جامعه و محیط کالبد‌ی. نشریه نقش‌جهان، 5 (1)، 85-99.
16. وفا‌مهر، محسن. (1390). بررسی وضعیت موجود آموزش مهند‌سی معماری د‌ر ایران د‌ر انجمن آموزش مهند‌سی ایران. مجموعه مقالات آموزش مهند‌سی. د‌ومین کنفرانس آموزش مهند‌سی با نگرش به آیند‌ه. آبان 10-11. اصفهان: د‌انشگاه صنعتی اصفهان. بازیابی 23 مهر، 1395، از http://www.isee.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=11
17. هاد‌یان، محمد؛ و پورمند، حسنعلی. (1393). طرح‌مایه د‌ر معماری: یک ضرورت د‌ر فرایند طراحی و چالش‌های آموزش آن د‌ر د‌انشکد‌ه‌های معماری. د‌و فصلنامه هنرهای کاربرد‌ی، (4)، 73-80.

18. Aagaard, J. (2015). Drawn to distraction: a qualitative study of off-task use of educational technology. Computers & Education, 87, 90-97.
19. Amabile, T. M. (1990). Cataloguing creativity. Review of J. S. Dacey, Fundamentals of creative thinking. Contemporary Psychology, 35, 451.
20. Ching, F. D.K., & Juroszek, S. P. (2010). Design Drawing. (2nd Edition). John Wiley & Sons, Inc.: New Jersey.
21. Crowe, N. A., & Laseau, P. (1984). Visual Notes for Architects and Designers. Van Nostrand Reinhold Co.: New York.
22. Langsdorf, L. (2016). From Interrelational Ontology to Instrumental Ethics: Expanding Pragmatic Postphenomenology. Techné: Research in Philosophy and Technology, 20 (2),112-128.
23. Lockard, W. K. (1982). Design Drawing. Revised Edition. Van Nostrand Reinhold Co.: New York.
24. Rosenberger, R., & Verbeek, P. P. (2015). A field guide to postphenomenology. In R. Rosenbergerer & P. Verbeek (Eds.), Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations: Postphenomenology and the Philosophy of Technology (pp. 9-41). Lexington Books.
25. Sternberg, R. J. (1988). A three facet model of creativity In R.J. Sternberg (Ed.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.