مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی (نمونه موردی: بافت تاریخی محله جلفای اصفهان)