ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت دانشگاه تهران تهران ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمان های غیردولتی در ایران و فرانســه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت انجمن ها دارد. در فرانسه موضوع میراث یکی از اولویت ها ی کشور است. همچنین، به علت سابقه طولانی شکل گیری انجمن ها، جایگاه آنها در جامعه شناخته شــده اســت. اما در ایران انجمن ها هنوز برای تثبیت جایگاه خود تلاش می کنند. مقایسه دو بستر نشان می دهد که به منظور افزایش میزان موفقیت انجمن ها، حمایت های مادی و معنوی بخش عمومی ضروری اســت. بنابراین آگاهی نهادهای عمومی از اهمیت این انجمن ها در حفاظت از میراث امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، انجمن ها ی ایران باید تلاش کنند تا از طریق اقدامات ترویجی، مسئله میراث را به دغدغه ای عمومی تبدیل کنند. 

کلیدواژه‌ها


1. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین. (1394). مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت. نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، 6(2)، 567-541.
2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1384). آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی. بازیابی، 10 فرودین، 1396، از http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764


3. Belakehal, A., Farhi, A., & Mazouz, S. (2009). Associative movement and safeguarding architectural and urban heritage. Comparative study of cases in Algeria and France. Courrier du Savoir, 9, 63-70.
4. Bernard, H. R. (1988). Research methods in cultural anthropology. Newbury Park, CA: Sage.
5. Burnard, P. (1996). Teaching the analysis of textual data: an experiential approach. Nurse education today, 16(4), 278-281.
6. Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse researcher, 4(3), 5-13.
7. Davies, T. R. (2007). The possibilities of transnational activism: The campaign for disarmament between the two world wars. Boston : Martinus Nijhoff Publishers
8. Davies, T. R. (2014). NGOs: A new history of transnational civil society. New York: Oxford University Press.
9. Duthoo, E. (2011). The role of associations in heritage protection. Symposium of a new governance for the management of the French architectural and landscape heritage of the ZPPAUP at the Grenelle II AVAP. (February 10-11). Angers: University of Angers, Faculty of Law.
10. Fretel, A. (2006). French revolution and association: regeneration more than negation, International Review of the Social Economy, 299, 83–9. Retrieved June 3, 2017, from http://recma.org/sites/default/files/299_083091.pdf
11. Heritage Environment Federation. (2017). Retrieved March 23, 2017, from http://www.associations-patrimoine.org/
12. Lachenmann, G. (1995). Transformation Process in West Africa. Field Study Report, University of Bielefeld: Center for Development Research.
13. Landel, P. A., & Senil, N. (2009). Heritage and territory, new resources for development, sustainable development and territories [online]. Retrieved december 27, 2017, from http://developpementdurable.revues.org/7563
14. Legifrance .(2017). Retrieved March 10, 2017, from https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570
15. Leiblich, A. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage.
16. Letzelter, A. (2012). The heritage of an urban site by an association: The case of the Saint-Malo street in Brest. Master's thesis at the end of the professional master's degree 2, University of Western Brittany.
17. Ministry of Culture and Communication (France) (2001), Heritage Associations, Bulletin of the Department of Studies and Foresight, 137. [online]. Retrieved June 10, 2017, from www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../developpement+culturel-137-152.pdf
18. Mozaffari, A. (2015). The heritage ‘NGO’: A case study on the role of grass roots heritage societies in Iran and their perception of cultural heritage. International Journal of Heritage Studies, 21(9), 845-861.
19. Potter, J., & Wetherall, M. (1994). Analyzing discourse. In A. Bryman & R. Burgess (Eds.). Analyzing qualitative data (pp. 47- 68). London: Routledge.
20. Poujol, G. (2001). Associations before 1901. The Annals of Urban Research, 89(1),15-17. Retrieved June 3, 2017 from http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Poujol_ARU_89.pdf
21. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria. Zeitschrift für Soziologie, 19(6), 418-427.
22. Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American journal of evaluation, 27(2), 237-246.
23. Trabelsi, S. (2016). Local development and enhancement of fragile cultural heritage: the mediating role of NGOs: the case of South Tunisia. Unpublished Ph.D thesis, University of Côte d'Azur, Côte d'Azur.
24. United Nations. (1945). Charter of the United Nations: Chapter X. Retrieved June 10, 2017, from http://www.un.org/en/charter-united-nations/
25. Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. London, Ontario: Althouse Press.
26. Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. London: Sage