بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

سبک یادگیری به تفاوت‌های افراد در ترجیح روش‌های دریافت، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات در یادگیری مفاهیم تازه اشاره می‌کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری مقطع کارشناسی بر اساس تئوری یادگیری تجربی کلب انجام‌شده است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1396 در مورد کلیه دانشجویان رشته معماری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مقطع کارشناسی سال اول تا آخر انجام‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پراکنش دانشجویان معماری به ترتیب سبک‌های یادگیری واگرا 5/60% و انطباق‌دهنده 25% است. یادگیرنده موفق در رشته چندوجهی معماری باید بتواند توانایی حرکت در کل چرخه یادگیری کلب و استفاده از سبک‌های مختلف یادگیری در مراحل مختلف امر طراحی را در خود تقویت نماید. لازم است تا اساتید با انتخاب راهکارهایی که پیشنهادشده است تلاش کنند تا نقاط ضعف دانشجویان با سبک‌های مقابل هم پوشش داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اسکندری، حسین؛ اشرف ابادی، مسعود؛ عرب بافرانی، حمیدرضا؛ و نقوی، محمد. (1391). رابطه شیوه‌های یادگیری کلب با صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی, 2(8), 96-109.
2. آصفی، مازیار؛ و خسرقی، صفا. (1396). ارائه الگویی برای افزایش خلاقیت در آموزش کارگاه‌های طراحی رشته مهندسی معماری. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، (73)، 67-87.
3. ایزدی، عباسعلی. (1382). انتخاب دانشجو برای تحصیل در رشته معماری، ضرورت بازنگری و مطالعه جامع تر. دومین همایش آموزش معماری. تهران.
4. ایمانی، الهام؛ رسولی، مریم؛ و زاغری تفرشی، منصوره. (1393). مروری بر سبک‌های یادگیری تجربی در آموزش پرستاری. نشریه آموزش پرستاری ، ۳ (۳) ،۲۳-۳۳ .
5. پازارگادی، مهرنوش؛ و طهماسبی، سیمین. (1389). سبک‌های یادگیری و کاربرد آنها در پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۳ (۲) ، ۷۳-۷۶.
6. تقوایی، ناصر. (1381) . مقایسه سبک‌های یادگیری معلمان و دانش آموزان مراکز پیش‌دانشگاهی پسرانه، رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک شهرستان ورامین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
7. رحمانی شمس، حسن. (1379). بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی چهار رشته مختلف علوم انسانی، پزشکی، مهندسی و هنر با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
8. حسینی لرگانی، مریم. (1377) . مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری زن و مرد ضعیف سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی مهندسی دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
9. سیف، علی‌اکبر. (1395) . روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش. (ویرایش هفتم). تهران: نشر دوران.
10. لاوسون، برایان. (1384). طراحان چگونه می‌اندیشند. (حمید ندیمی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
11. ولی زاده، لیلا؛ فتحی آذر، اسکندر؛ و زمان زاده، وحید. (1386). ارتباط ویژگی‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7 (2)، 443-450.

12. Abbey, D. S., Hunt, D. E., & Weiser, J. C. (1985). Variations on a theme by Kolb: a new perspective for unders‌tanding counseling and supervision. The Counseling Psychologis‌t, 13, 477-501.
13. Akinyode, B., & Khan, T. (2016). S‌tudents’ Learning S‌tyle among Planning S‌tudents in Nigeria using Kolb’s Learning S‌tyle Inventory. Indian Journal of Science and Technology, 9.
14. Demirbas, O. O., & Demirkan, H. (2003). focus on architectural design process through learning s‌tyles. Design s‌tudies, 24, 437-456.
15. Demirbas, O. O., & Demirkan, H. (2007). learning s‌tyles of design s‌tudents and relationship of academic performance and gender in design education. learning and ins‌truction, 17 ,345-359.
16. Demirkan, H., & Demirbas, O. O. (2008). Focus on the learning s‌tyles of freshman design s‌tudents. design s‌tudies, 29(3), 254-266.
17. Hsu, C. H. C. (1999). Learning s‌tyles of hospitality s‌tudents: nature or nurture? Hospitality Management, 18, 17-30.
18. Hunt, D. E. (1987). Beginning with ourselves in practice, theory and human affairs. Cambridge MA: Brookline Books.
19. Kayes, D. C. (2002). Experiential learning and its critics: preserving the role of experience in management education. Academy of Management. Learning and Education, 1, 137-149.
20. Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: experience as the source of learning and development. (2th ed.) Pearson education.
21. Kolb, A. Y,. & Kolb, D. A. (2005a). Learning s‌tyles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management. Learning and Education, 4, 193-212.
22. Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005b). The Kolb learning s‌tyle inventory. (version 3). Bos‌ton, MA: Hay Resources Direct.
23. Kvan, T., & Yunyan, J. (2005). S‌tudents’ learning s‌tyles and their correlation with performance in architectural design s‌tudio. Design S‌tudies, 26, 19-34.
24. Mainemelis, C., Boyatzis, R., & Kolb, D. A. (2002). Learning s‌tyles and adaptive flexibility: tes‌ting experiential learning theory. Management Learning, 33, 5- 33.
25. Maturakarn, C., & Moorapun, C. (2017). Design Thinking: Interior Architecture and Interior Design in Thailand. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 2(6) ,71-79.
26. Newland, P., Powell, J., & Creed, C. (1987). Unders‌tanding architectural designers’ selective information handling. Design S‌tudies, 8, 1-17.
27. Schon, D. A. (1984). The architectural s‌tudio as an exemplar of education for reflection-in action. Journal of Architectural Education,38, 2-9.
28. Schon, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: towards a new design for teaching in the professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
29. Sharp, J. E. (2001). Teaching teamwork communication with Kolb learning s‌tyle theory. Frontiers in education conference, 31s‌t annual, F2c-1.
30. Smith, P., Dalton, J. (2005). Getting to grips with learning s‌tyles, vol.1. Aus‌tralian: NCVER publication.
31. Zanich, M. L. (1991). Kolb Learning s‌tyle inventory. Learning s‌tyle/teaching s‌tyles unpublished manuscript. Indiana, PA: Indiana university of Pennsylvania.