برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز)

نویسنده

مدرس، گروه معمارى، دانشکده هنر و معمارى، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامى، شیراز، ایران.

چکیده

«موزه‌ها ابزار حفظ هویت فرهنگی و به زبان دیگر اساس دوام و بقای جامعه هستند.» اما ساخت موزه بر اساس نیازسنجی و سرانه موردنیاز واقعی توجیه‌پذیر و ممکن است. رویکرد اصلی مقاله حاضر، تخمین سرانه‌ها و مساحت‌های موزه شهدا در شهر شیراز است و هدف، دست‌یابی به روش مطلوب تخمین تعداد بازدیدکنندگان و مساحت ریز فضاهای موزه شهدا و ارائه الگو جهت دیگر نمونه‌های موزه است. نمونه موردی این مقاله موزه شهدای استان فارس است. در فرآیند حصول این هدف چهار روش برآورد جمعیت و سرانه‌ها، نمونه‌گیری از مساحت‌های موجود داخلی و خارجی، نمونه‌برداری از تعداد بازدیدکنندگان، برآورد سرانه‌ها و مساحت‌ها هم‌زمان پیش برده شد. در انتها با توجه به هر چهار روش، تعداد بازدیدکنندگان و مساحت موردنیاز هر بخش موزه شهدا به دست آمد. روش تدوین‌شده می‌تواند الگویی جهت تدوین دیگر برنامه‌های کالبدی باشد.

کلیدواژه‌ها


1. ارزیابی کمی مکان‌های فرهنگی در ایران. (1383، 15 فروردین). روزنامه همشهری، شماره 3340، سال دوازدهم، ص 12.
2. برای هر یک‌میلیون نفر یک موزه‌داریم. (1381، 1 خرداد). روزنامه ایران، فرهنگ و هنر، شماره ۲۱۳۱، سال هشتم، ص 6.
3. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس. (1389). آمار بازدیدکنندگان از موزه‌های استان فارس. شیراز: معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس.
4. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور. (1389). آمار ارائه‌شده، تهران: معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور ـ اداره کل گنجینه‌ها و نمایشگاه‌ها.
5. سرانه‌های موزه در ایران. (1381، 1 خرداد). روزنامه ایران، شماره 55، ص 11.
6. شریعت زاده، سید علی‌اصغر. (1374). موزه‌ها: جلوگان اندیشه و هنر. مجله میراث فرهنگی، 14، 61-69.
7. شریعتی، علی. (1376). حسین وارث آدم. تهران: چاپخش.
8. شیخ‌الاسلام زاده، محمدرضا. (1378). نقش موزه در توسعه فرهنگی. مجله موزه‌ها، 1(22)، 90-102.
9. شیرازی، باقر. (1370). موزه مکان فرصت‌های استثنائی. مجله موزه‌ها، 11، 33-49.
10. شیعه، اسماعیل. (1387). مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
11. منصور زاده، یوسف. (1378). نقش آموزشی موزه‌ها در توسعه پایدار. مجله موزه‌ها، 1(22)، 75.
12. موزه شهدای تهران. (1389). آمار بازدیدکنندگان. تهران: موزه شهدای تهران.
13. موزه‌های ایران. (1389). آمار بازدیدکنندگان سایر موزه‌ها از طریق دفاتر روابط عمومی یا روابط عمومی سازمان مربوطه، تهران.

14. Mahmodi, M.(2009). Retried march, 2009, from http://www.checnevis.
15. Imperial war meuseum (2010). Retried march, 2009, from http://www.iwm.org.uk/