اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل

2 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پیاده راه ها برای تبدیل فضاهای سکونتگاهی به مکان امن و لذت بخش برای پیاده روی بدون حضور وسایط نقلیه اختصاص داده شده اند. عرصه هایی که خود به عنوان بستر و خاستگاه، نقش محوری در ارتقای سطح ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین شهروندان ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه 17 شهریور تهران پرداخته است که از حیث هدف کاربردی و و به لحاظ روش توصیفی – تحلیلی است. در پژوهش حاضر سه نوع پرسش نامه برای ساکنین، عابرین و شاغلین محدوده پیاده راه 17 شهریور طراحی و پخش شد. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه از آزمون های کولموگروف - اسمیرینوفT تی تک نمونه ای و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از نظر سه گروه مورد مطالعه احداث پیاده راه در بعد اجتماعی مثبت بوده است ولی در بعد اقتصادی تاثیر مثبتی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اسماعیل‌زاده، حسن؛ کانونی، رضا؛ سیفی، لیلا؛ و بندانی، سارا. (1394). برنامه ریزی راهبردی مدیریت ترافیک درون‌شهری با تأکید
بر گسترش پیاده‌راه‌ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر اردبیل). فصلنامه راهور، 12(32)، 140-107.
2. بنتیلی، یان؛ الکک، آلن؛ مورین، پال، مک گلین، سو و اسمیت، گراهام (1385). محیط‌های پاسخده. (مصطفی بهزادفر، مترجم). چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
3. پاکزاد، جهانشاه. (1391). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران. چاپ ششم. تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
4. پوراحمد، احمد؛ حاجی شریفی؛ آرزو؛ و رمضان زاده لسبویی، مهدی. (1391). سنجش و مقایسه کیفیت پیاده‌راه در محله‌های هفت‌حوض و مقدم شهر تهران. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 6(2)، 56-37.
5. تانکیس، فرن. (1390). فضا، شهر و نظریه‌های اجتماعی، مناسبات اجتماعی و شکل‌های شهری. (حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، مترجمان). چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6. تیبالدز، فرانسیس. (1387). شهرهای انسان‌محور، بهبود محیط عمومی در شهرهای بزرگ و کوچک. (حسن علی لقایی و فیروزه جدلی، مترجمان). چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (نشر اصلی اثر 1992)
7. جیکوبز، جین. (1396) مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی. (حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، مترجمان). چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
8. حبیبی، سیدمحسن. (1380). مسیرپیاده گردشگری. نشریه هنرهای زیبا، (9)، 51-43.
9. رزاقی اصل، سینا؛ خلاقی، گلشن؛ و شهبازی، سارا. (1392). بررسی مؤلفه‌های سنجش زیبایی در پیاده‌راه‌های شهری (مطالعه موردی: پیاده‌راه 17 شهریور). مجله معماری و شهرسازی پایدار، 1 (2)، 11-1.
10. رضویان، محمدتقی؛ شمس پویا؛ محمدکاظم؛ و ملاتبارلهی، عبدالله. (1393). کیفیت محیط کالبدی و حس مکان (مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران). فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، (10)، 96-87.
11. رنجبر، احسان؛ و رئیس اسماعیلی، فاطمه. (1389). سنجش کیفیت پیاده‌راه‌های شهری در ایران، نمونه موردی: پیاده‌راه صف (سپهسالار) تهران. نشریه هنرهای زیبا، (42)، 93-83.
12. ظاهر، وحید. (1391). بررسی اثرات پیاده‌راه‌‌سازی در مناطق کلان‌شهری (خیابان دانشکده منطقه‌ 9 کرج). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ری.
13. فکوهی، ناصر. (1383). انسان‌شناسی شهری. چاپ اول. تهران: انتشارات نی.
14. قربانی، رسول؛ و جام کسری، محمد. (1389). جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری، موردمطالعه پیاده راه تربیت تبریز.
فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، (2) 6، 72-55.
15. کارمونا، میتو؛ هیت، تیم، تنراک و استیون تیسدل (1391). مکان‌های عمومی، فضاهای شهری. (مهشید شکوهی، اسماعیل صالحی، زهرا اهری و فریبا قرائی، مترجمان). چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه هنر.
16. کاشانی جو، خشایار. (1389). پیاده‌راه‌ها، از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی. چاپ اول. تهران: انتشارات آذرخش.
17. گلکار، کوروش. (1384). سنجش مکان در طراحی شهری، درآمدی بر تکنیک مکان‌سنجی. دو فصلنامه صفه، (40)، 49-28.
18. لینچ، کوین. (1381). تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سیدحسین بحرینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
19. معینی، سیدمحمد. (1385). افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به‌سوی شهری انسانی‌تر، نشریه هنرهای زیبا، 27، 16-5.
20. معینی، سیدمهدی. (1392). شهرهای پیاده مدار. چاپ سوم. تهران: انتشارات آذرخش.
21. منصوری، مریم السادات. (1392). بعد فراموش‌شده، انسان‌گرایی: ویژگی گم‌شده فضاهای جمعی امروز در تهران (نمونه موردی: پیاده‌راه 17 شهریور). مجله منظر، 24، 35-32.
22. مهندسین مشاور باوند. (الف 1390) حوزه‌های فراگیر، بلافصل و مداخله مستقیم و اسناد فرادست، جلد اول. چاپ اول. تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.
23. مهندسین مشاور باوند. (ب 1390). شناسایی تفصیلی محدوده طرح. جلد دوم، چاپ اول. تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.
24. موسسه میراث فردا (1390). طرح ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث پروژه پیاده‌راه بازار عبدل‌آباد، به سفارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19 تهران.

25. Carmona, M. (2003). Public spaces, urban spaces. New York: Architcctural Press.
26. Comertler, S. (2007). The Impact of Pede‌s‌trianization on Residential Property Rental Values. Unpublished doctoral dissertation, University Of Izmir, Izmir
27. Cowan, R. (2005). The Dictionary of Urbanism. Chicago: ‌s‌treet Wise Press.
28. Hagelskamp, C. (2003). Please Touch: How Aachen’s Public Art Adds to its Public Life, Project For Public Space Newsletter, Retrieved, 2017 from: https://www.pps.org/article/sep2003aachen
29. Jacobs, J. (1961). The Death And Life Great American
Cities, The Failure of Town Planning, NewYork: Vintage
30. Southworth, M. (2005). Designing the Walkable City. Journal of Architectural and Planning Research, (17) 4, 344-359
31. Violich, F. (1983) Urban Reading and the Design of Small Urban Places: The Village of Sutivan. Town Planning Review, 54, 41-62. https://doi.org/10.3828/tpr.54.1.a32h36v52002154g, Retrieved, 2016.
32. Trancik, R. (1986). Finding lo‌s‌t space: theories of urban design, New York: Van No‌s‌trand Reinhold
33. Southworth, M. (1989). Theory and Practice of Contemporary Urban Design: A Review of Urban Design Plans in the United ‌s‌tates. Town Planning Review. 60(4),369-402 https://doi.org/10.3828/tpr.60.4.x25357426v2h0431, Retrieved, 2016.