رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ،گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع بندرعباس

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

3 گروه پژوهش و تاریخ هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با هدف سنجش امکان تدوین راهبردهای فراشناختی در تدریس طراحی‌معماری، پژوهش حاضر در صدد سنجش رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دانشجویان در دروس مقدمات و طراحی‌معماری و اسکیس برآمده‌است. پیمایش مزبور توسط پرسشنامه‌ از 208 دانشجوی طراحی‌معماری پنج، باورهای فراشناختی، دانش شناختی، تجربه و نمرات دروس مقدمات، طراحی‌معماری و یک اسکیس خلاقه را مورد پرسش قرار داده‌ است. تحلیل همبستگی و رگرسیون داده‌ها نشانگر رابطه مثبت و معنادار زیر مقیاس‌های باورهای مثبت درباره نگرانی، وقوف شناختی و کنترل افکار در نمرات مقدمات و این مقیاس‌ها به همراه اطمینان شناختی در دروس طراحی‌معماری و نمره وقوف شناختی در اسکیس است. نتایج نشانگر نقش توانایی‌های فراشناختی یعنی توان نظم‌بخشی و کنترل فرآیندهای شناختی در پیشبرد موفقیت‌آمیز پروژه‌های طراحی‌معماری ولی نقش محدود آن در توسعه و پرورش کنش خلاقانه افراد در طراحی است. نتیجه حاضر می‌تواند مقدمه تدوین راهبردهای فراشناختی آموزش طراحی‌معماری، به عنوان یک روش آموزشی کارآمد درتدریس و موفقیت دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.‌‌‌‌‌‌ احدیان، محمد؛ و آقازاده، محرم. (1377). مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت. تهران: نورپردازان.
2. احمدی، فرزانه. (1392). جایگاه گروه بحث در فرآیند خلاقانه طراحی در آموزش معماری. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
3. امینی، محمد؛ رحیمی، محمد؛ صمدیان، زهره؛ و غلامی، صدیقه. (1393). ارزیابی مهارت‌های فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی: بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 21،120 – 103.
4. حجت، عیسی. (1383). آموزش خلاق-تجربه 1381 . فصلنامه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 18، 36-25.
5. خانی پور، حمید؛ سهرابی، فرامرز؛ و طباطبایی، سعید. (1390). مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمار گون از نگرانی. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره. 1، 82-71.
6. سیدیان، علی؛ و تقوی، الهام. (1394). رابطه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی طراحان در آموزش معماری. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌‌‌المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، مهر 14، (ص 18-1). شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.
7. سیف، علی‌اکبر؛ و شقاقی، فرهاد. (1384). تأثیر آموزشی راهبردهای یادگیری و مطالعه بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور. پیک نور، 10، .11 -4.
8. صادقی، زینب؛ و محتشمی، رضا. (1389). نقش فراشناخت در فرآیند یادگیری. فصلنامه راهبردهای آموزش، 3 (4)، 148 -143.
9. عباسیان، غزاله؛ و بلانیان، ندا. (1387). ایجاد آتلیه‌ی تجربی به‌منظور بهبود سیستم آموزش معماری. مجموعه مقالات سومین همایش آموزش معماری، آبان 1، (ص 66-55). تهران: پردیس هنرهای زیبا.
10. عزیزی، شادی. (1387). بررسی آموزش معماری در ایران از منظر سیستم فکری - نظری SIGGS با تمرکز بر انتخاب محتواهای درسی. مجموعه مقالات سومین همایش آموزش معماری، آبان 1، (ص 270-253). تهران: پردیس هنرهای زیبا.
11. علی‌الحسابی، مهران؛ و نوروزیان ملکی، سعید. (1387). مدارس معماری، مکان آموزش یا محل تعلیم؟ نگاهی به تجربه‌ی آموزشی طراحی معماری. مجموعه مقالات سومین همایش آموزش معماری، آبان 1، (ص 310-291). تهران: پردیس هنرهای زیبا.
12. گرجی مهلبانی، یوسف. (1389). آموزش معماری امروز و چالش‌های آینده. فناوری آموزش، 4 (3)، 234-223.
13. محمدی، مریم. (1393). بیان‌‌‌های نقد معماری؛ نقد اساتید از پروژه‌های دانشجویان معماری در دانشکده‌های معماری. مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، آذر 27، (ص 5-1 ). یزد: دانشگاه پیام نور.
14. محمودی، امیر سعید. (1381). چالش‌‌‌های آموزش طراحی معماری در ایران. نشریه هنرهای زیبا، 12، 79-70.
15. مهدیانی، عارفه؛ سعید رجائی پور؛ عابدینی، یاسمن (1392). رابطه مؤلفه فراشناخت وقوف شناختی و سبک تصمیم‌گیری عقلایی
در مدیران دانشگاه اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، دی 5 (ص 7-1). شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

16. Bidjerano, T. (2005). Gender Differences in Self-Regulated Learning. Eric Online Submission. Retrived March 24, 2018, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490777.pdf
17. Brown, A. L. (1977). Knowing When, Where and How to Remember: A Problem of metacognition, In Glaser R. (Ed.). Advances in In‌s‌tructional Psychology (Vol.1, pp.77-165). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
18. Chatterjee, A., Widick, P., ‌s‌ternschein, R., Smith II, W. B., & Bromberger, B. (2010). The Assessment of Art Attributes. Empirical ‌s‌tudies of the Arts, 28, 207-222.
19. Ciascai, L., & Lavinia, H. (2011). Gender differences in metacognitive skills. A ‌s‌tudy of the 8th grade of Art Attributes. Empirical ‌s‌tudies of the Arts, 28, 207-222.
20. Crespin, L., & Hartung, E. (1997). Metacognition as a Necessary ‌s‌trategy for Teacher Training in DBAE: Facilitating Theory into Practice. Visual Arts Research, 23(2), 124-34.
21. Cross, N. (2011). Design thinking: Under‌s‌tanding how designers think and work. Berlin: Berg.
22. Dennis, F. (1995). Ae‌s‌thetic perception; metacognition; and transfer: Thinking in the visual arts. Los Angeles: University of California.
23. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive Aspects of Problem Solving. In Resnick L. (Ed.). The Nature of Intelligence (PP.231-236). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
24. Goldberg, P. D. (2005). Metacognition and Art Production as Problem Solving: A ‌s‌tudy of Third Grade ‌s‌tudents. Visual arts research: educational, hi‌s‌torical, philosophical, and psychological perspectives, 61, 67-75.
25. Hargrove, R. A., & Nietfeld, J. L. (2015). The impact of metacognitive in‌s‌truction on creative problem solving. The
Journal of Experimental Education, 83(3), 291-318.
26. Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational technology research and development, 48(4), 63-85.
27. Jones, J. C. (1992). Design methods. New York: John Wiley & Sons.
28. Ju‌s‌tice, E. M., & Dornan, T. M. (2001). Metacognitive differences between traditional-age and nontraditional-age college ‌s‌tudents. Adult education quarterly, 51(3), 236-249.
29. Kincannon, J., Gleber, C., & Kim, J. (1999). The Effects of Metacognitive Training on Performance and Use of Metacognitive Skills in Self-Directed Learning Situations. In Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology 21, February 10-14 (pp.171-184). Washington U.S. Department of Education.
30. Kurt, M., & Kurt, S. (2017). Improving design under‌s‌tandings and skills through enhanced metacognition: Reflective design journals. International Journal of Art & Design Education, 36(2), 226-238.
31. Lawson, B. (2006). How designers think: the design process demy‌s‌tified. London: Routledge.
32. Lyon, P. (2016). Design education: learning, teaching and researching through design. London: Routledge.
33. Meichanbaum, D., Burland, S., Gruson, L., & Cameron, R. (1985). Metacognitive Assessment. Dalam S. Yussen (Ed.). The Growth of Reflection in Children (pp. 1-30). New York Academic Press.
34. Oda, C. W. (2015). The impact of dual-processing metacognitive scaffolding on architectural ‌s‌tudent writing, Unpublished Doctoral dissertation, Capella University, Minneapolis.
35. Papaleontiou, E. L. (2008). Metacognition and theory of mind. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
36. Roussis, P., Wells, A. (2006). Po‌s‌t-traumatic ‌s‌tress symptoms: Te‌s‌ts of relationships with thought control ‌s‌trategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality and Individual Differences, 40(1), 111-122.
37. Sheorey, R., & Mokhtari, K. (2001). Differences in the metacognitive awareness of reading ‌s‌trategies among native and non-native readers. Sy‌s‌tem, 29(4), 431-449.
38. Silvia, P. J. (2007). Knowledge-based assessment of expertise in the arts: Exploring ae‌s‌thetic fluency. Psychology of Ae‌s‌thetics, Creativity, and the Arts, 1(4), 247.
39. Smalser, A. G. (1991). Metacognition and the art-making process of visual arti‌s‌ts, Unpublished Doctoral dissertation, UMI, Miami.
40. Smith, L. F., Smith, J. K. (2006).The Nature and Growth of Ae‌s‌thetic Fluency. In P. Locher (Ed), New directions in ae‌s‌thetics, creativity, and the psychology of art (pp. 47–58). New York: Baywood Publishing.
41. Virtanen, P. & Nevgi, A. (2010). Disciplinary and gender differences among higher education ‌s‌tudents in self-regulated learning ‌s‌trategies. Educational Psychology, 30 (3), 323–347.
42. Van Etten, S., Pressley, M., McInerney, D. M., & Liem,
A.D. (2008). College seniors' theory of their academic motivation. Journal of Educational Psychology, 100(4), 812.
43. Veenman, M. V., Hesselink, R. D., Sleeuwaegen, S., Liem, S. I., & Van Haaren, M. G. (2014). Assessing Developmental Differences in Metacognitive Skills with Computer Log files: Gender by Age Interactions. Psihologijske teme, 23(1), 99-113.
44. Wells, A. (2002). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. New York: John Wiley & Sons.
45. Wells, A., & Cartwright _Hatton, K. (2004). A short form of the metacognitive Que‌s‌tionnaire: properties of MCQ-30. Behavior research and therapy, 92, 385-396.
46. Zande, R. V. (2016). Design education: Creating thinkers to improve the world. New York: Rowman & Littlefield.
47. Zimmerman, B. J. (2013). Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. In Self-regulated learning and academic achievement (pp. 10-45). Routledge.