باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت

نویسنده

کاشناسى ارشد طراحى شهرى، پردس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

 جزیره کیش به عنوان یکى از مهم ترین مراکز تفریحى و تجارى ایران شــناخته مى شــود. موقعیت و وضعیت خاص جغرافیایى و تبدیل شــدن نام آن به عنوان یک برند گردشــگرى شــهرى در میان ایرانیان، به میزان توجهات به این جزیره افزود و به تبع آن ساخت وســازهایى جهت پاسخگویى به نیاز گردشگران و ســرمایه داران ایجاد شد؛ ساخت وسازهایى که بخش جنوبى کیش را به کارگاهى براى زیباســازى، رونق و پویایى نواحى شــمالى و شــرقى جزیره تبدیل کرده اســت. آنچه در حال حاضر حائز اهمیت مى باشــد، حفاظت و بازگرداندن روح دوباره زندگى )باز زنده سازى( این مناطق و استفاده حداکثرى از توان هاى بالقوه این بخش فراموش شــده از جزیره اســت؛ اما آنچه در رابطه با باز زنده ســازى این گونه فضاها مى بایست موردتوجه قرار گیرد، مسئله هویت  هاى سازنده  به شناختى کافى از مؤلفه ، شــهرها مى باشد. نیاز است قبل از هرگونه مداخله در جهت باز زنده سازى نواحى جنوبى هویت شــهرى کیش و سواحل جنوبى آن دســت پیدا کرد تا بتوان اجزایى هماهنگ و کثرت در عین وحدت را در جزیره کیش تجربه کرد.

کلیدواژه‌ها


1. بهزادفر، مصطفی. (1387). هویت شهر (نگاهی به هویت شهر تهران). تهران: انتشارات نشر شهر.
2. باقریان، محمدرسول. (1389). راهنمای جامع غواصی در آب‌های آزاد. تهران: انتشارات پارینه.
3. طرح جامع کیش. (1384). طرح جامع مقصد جزیره کیش. جزیره کیش: سازمان منطقه آزاد کیش.
4. فلامکی، محمد منصور. (1386). نوسازی و بهسازی شهری. تهران: انتشارات سمت.
5. کریم‌خان زند، پریوش. (1375). طرح مجموعه فرهنگی کیش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
6. کمیلی، محمد. (1387). شناخت هویت شهری بندرعباس. نشریه صفه، شماره 46، 167-180.
7. لینچ، کوین. (1383). سیمای شهر. (منوچهر مزینی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (نشر اثر اصلی 1960).
8. مهر علیزاده، سارا. (1381). بهسازی حوزه‌های فرسوده شهری با تکیه‌بر مطالعه موردی محله کهنه بازار در شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
9. میرزایی، شهره. (1388). باز زنده سازی پارک‌های شهری با نگرش توسعه پایدار. نشریه شهرداری‌ها، 88، 156-166.

10. میرمقتدایی، مهتا. (1383). معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها. نشریه هنرهای زیبا، 19، 29-38.


11. Alexander, C. (1979). The Timeless Way of  Building. (1‌s‌t ed.).New York: Oxford University Press.
12. Hornby, A. S. (1998). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (1‌s‌ted). Tehran: World Knowledge Press.
13. Safrankova, J .(2005).Urban Revitalization and Possibilities of Public Participation. Teka of the Architecture. Urban Planning and Landscape ‌s‌tudies Committee at the Polish Academy of Sciences, 1, 95-103.

14. Wilson, A.(2012).The Persian Gulf, (2nd ed.) New York:  Routledge Press
15. Owens, M. (2012).The impact of the London Olympics on the Lower Lea: regeneration lo‌s‌t and found. Au‌s‌tralian Planner Journal, 49, 215-225.
16. Google earth V 6.2.2.6613. (May 24, 2012). Kish, Hormozgan Province, Iran. 26° 31’ 56.35” N, 53° 58’ 37.12” E, Eye alt 1050 mi. Digital Globe 2012. http://www.earth.google.com, [September 17, 2012].