بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق(نمونه موردی: محله بازار شهر دزفول)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است؛ که با ایجاد در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ای مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک بازآفرینی اقتصادی خلاق، به‌ مقایسه و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و برداشت‌های انجام شده میدانی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها با توزیع 176 پرسشنامه در میان کسبه محله بازار و همچنین ساکنین محله که به روش طبقه‌ای سیستماتیک انتخاب‌شده بودند، گردآوری شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد شاخص‌هایی که می‌توان در بازآفرینی محله قدیم بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق استفاده کرد عبارت‌اند از:صنایع‌دستی، صنایع خلاق (صنایع فرهنگی) و صنعت توریسم. اطلاعات به‌دست‌آمده، با استفاده از آزمون‌های برازش نکویی «خی دو»، «تی تک نمونه‌ای» و «رتبه‌بندی فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شده است. درنهایت با استفاده از آزمون دلفی، راهکارهای مناسب جهت بازآفرینی محله بازار دزفول با رویکرد اقتصاد خلاق پیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات