خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (نمونه های موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

جنسیت به عنوان مقوله‌ای اجتماعی و متاثر از فرهنگ جامعه و متغیر در طول زمان، با واژه جنس که به مسایل زیست‌شناختی و تفاوت‌های فیزیکی اشاره می ‌نماید متفاوت است و اگرچه تفاوت‌های جنسیتی مبتنی بر تفاوت-های فیزیکی است، اما اینکه هر جنسیتی چگونه رفتار میکند، محصول اجتماع است. لذا جنسیت به عنوان یک عامل اجتماعی و متاثر از فرهنگ و تغییر پذیر در طول زمان مطرح می گردد. این مقاله در‌صدد بررسی ارتباط جنسیت و فضا بوده و با تبیین مولفه های برگرفته از جنسیت و تحلیل آنان در مراکز‌خرید، درپی رسیدن به تعادل جنسیتی در فضا می باشد. نتایج مشخص می ‌نماید که مولفه‌ های کیفی اشاره شده سبب می‌‌شوند تا کاربران مختلف از نظر جنسیتی، استفاده‌های متفاوت از فضا داشته باشند.در صورت عدم توجه به جنسیت ،فضا از کیفیت لازم برخوردار نبوده، بنابراین کاربران بخصوص زنان که حساسیت بیشتری به فضا داشته، در پاره‌ای موارد آن را به دلخواه خود تغییر داده و یا ازاستفاده از فضا اجتناب می کنند. روش پژوهش، روش تحقیق کیفی در قالب نمونه‌های موردی است که 4 مرکز خرید پالادیوم در شمال تهران، کویتی های رضا در جنوب، کوروش در غرب و تیراژه در شرق تهران جهت بررسی انتخاب شده و مورد مشاهده، مصاحبه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات