تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (نمونه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری معماری، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

معماری کیچ، یکی از انواع آفت‌ها درحرکت‌های خلاق به شمار می‌رود که شناختن آن و گونه شناسی این نوع معماری و بازشناسی و ریشه‌یابی آن در معماری امروز، ما را به شناخت بهتری از خود و روش‌هایمان می‌رساند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران و شناسایی معیارها و مشخصه‌های این معماری در ایران است. در این راستا، 150 بنایی که ازنظر مردم و مشاورین املاک، پروژه‏های شاخص معماری قلمداد می‏شدند، انتخاب‌شده و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به این که نما، بیرونی‏ترین تظاهر معماری و بهترین وجه بنا برای آزمون شاخصه‏های کیچ است، نما‏های این بناها از سه جنبه ایده و شکل و جزییات مورد مقایسه با شاخصه‏های "کیچ" قرار گرفتند. روش این پژوهش، تئوری برخاسته از زمینه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شاخصه‏ها، در سه گونه «کیچ های» سبکی، الگویی، مصالح و جزییات قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات