ارزیابی عوامل محیطی موثر بر سلامت روان در مجموعه های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر بر پایه سنجش میزان تاثیر عوامل محیطی بر سلامت روان انجام گرفته تا نتایج آن راهگشایی برای طراحی محیط‌های مسکونی سالم باشد. جهت سنجش سلامت روان افراد از پرسشنامه GHQ-12 استفاده شد و ابزار بررسی کیفیت های محیطی شامل سه مولفه:محیط کالبدی، محیط اجتماعی ومحیطزیست می باشد. جامعه آماری شامل ساکنان دو مجموعه مسکونی 600 دستگاه و 512 دستگاه مشهد است که از بین آنها نمونه‌ای 351 نفره مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام محاسبات و پردازش اطلاعات از دو نرم افزار spss و LISREL استفاده شده است. یافته‌های مطالعۀ حاضر نشان می‌دهد که از میان تمام عوامل محیطی موثر بر سلامت روان، محیط کالبدی دارای بیشترین نارضایتی و در نتیجه بیشترین تاثیر منفی بر سلامت ساکنان است. بنابراین لازم است تا با اصلاح کیفیت فیزیکی محیط مسکونی، سطح رضایت افراد را از محل زندگی بالا برده تا زمینه بهبود کیفیت روابط اجتماعی ساکنان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات