تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط

نویسنده

معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

از آنجاییکه یکی از مولفه های اصلی در طراحی فضاهای آموزشی، توجه به کیفیت سرزندگی و نشاط دانشجویان می باشد، این پژوهش در صدد پاسخ به سوال چیستی و جگونگی عوامل تاثیر گذار در سرزندگی می باشد.
لذا بر همین مبنا این پژوهش با هدف ارتقا سرزندگی دانشجویان، نخست عوامل تاثیر گذار در افزایش کیفیت سرزندگی در محیط آموزشی را با توجه به نظر صاحب نظران این حوزه و تحلیل اسناد و مدارک موجود بررسی و سپس از طریق ابزار پرسش نامه و مشاهدات میدانی به میزان تاثیرگذاری مولفه های سرزندگی در حوزه های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در نمونه "شهرک دانشگاهی امیر کبیر اراک" با استفاده از روش کمی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل می پردازد. و در نتیجه در مدل تبیین سرزندگی دانشجویان اقدامات ضروری در ارتقا کیفیت سرزندگی را بر اساس تقدم و تاخر و اولویت بر اساس میزان تاثیرگذاری هر یک از مولفه ها پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات