بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه یاسوج

2 دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

عملکرد مطلوب فضا، موضوعی است که تحت تاثیر شرایط مختلفی شکل می‌گیرد. در همین ارتباط الگوهای رفتاری و نظام‌های فعالیتی جاری در یک فضا از جمله مواردی هستند که بر کیفیت عملکردی آن تاثیر زیادی دارند و این موارد نیز تا حد زیای خود تابع شرایط و هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه هستند. بر همین اساس می‌توان به ارتباط میان ارزش‌های فرهنگی و کیفیت استفاده از فضا پی برد. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش ارزش‌های فرهنگی در ارتقا راندمان عملکردی خانه‌ها به تحلیل دو نمونه از خانه‌های بومی روستایی پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است و از نرم‌افزار Depthmap و نیز روش تحلیل محتوا به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که وجود ارزش‌های فرهنگی، با تاثیر بر الگوهای رفتاری و نحوه چیدمان فضاها در محیط داخلی خانه، بر ارتقاء راندمان بهینه‌ی عملکردی فضا تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات