مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏د‏هی مدرسه‏ی اجتماعی نمونه موردی: دبستان ام‏البنین در محله‏ی ملاصدرای اصفهان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار دانشگاه هنر اصفهان، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،

چکیده

یکی از علل نارضایتی اغلب کاربران از معماری مدرسه، اختلاف‏نظر بین کاربران مدرسه و برنامه‏ریزان است. بنابراین ضروریست که برنامه‏دهی مدرسه با مشارکت اعضایی حاصل شود که متعلق به همسایگی مدرسه‏اند. هدفِ این تحقیق دستیابی به برنامه‏دهی مشارکتی مدرسه‏ی اجتماعی و نمایش فرآیند مشارکت کاربر می‏باشد؛ در این راستا از نظرات کاربران دبستان ‏ام‏البنین و اهالی محله‏ی ملاصدرای اصفهان توسط ابزارهای مشارکتی همچون کارگروه‏های مشارکتی (شامل والدین، معلمان و دانش‏آموزان)، مصاحبه و پرسشنامه (شامل 13پرسشنامه‏ توسط معلمان و ۸۷‏پرسشنامه توسط والدین و اهالی محله) استفاده شد. این پژوهشِ‏کیفی از روش توصیفی-تحلیلی برای تحلیل‏داده‏ها، روش کتابخانه‏ای، همچنین ابزار مصاحبه و پرسشنامه در پیمایش میدانی برای گردآوری داده‏ها بهره‏برداری می‌کند. جمع‏بندی یافته‌ها به تنظیم جدول برنامه‏دهی معماری طبق شاخصه‏های دریافتی از سوی کاربران می‏انجامد؛ نتیجه‏ی پژوهش ارائه‏ی مدل پیشنهادیِ مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏دهی مدرسه اجتماعی می‌باشد که می‏تواند در شناخت نیازهای کاربران و افزایش رضایت کاربر از طراحی مدرسه موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات