بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد

نوع مقاله: کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران.

2 مربی، عضو هیئت‌علمی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران.

چکیده

ادراک متفاوت از محرک های مشابه می توان نتیجه ی در آمیختن عوامل متعددی باشد.در ادراک یک بنای معماری عناصر تشکیل دهنده ی فرم بنا در زمره ی عوامل محیطی تاثیرگذار است به گونه ای که میتوان تاثیر این عناصر بر کاربران را پیش بینی و سبب افزایش ویا کاهش کاربران یک بنا شد.در این پژوهش عوامل موثر بر ادراک بصری افراد نسبت به کاربرد فرم در طراحی معماری امروز با تکیه بر نظرات آرنهایم، اداندیس و گروتر دسته بندی شده و محرک های بصری فرمی با توجه به نظرات دونیس اداندیس در چهار جدول باعناوین تنش،ویژگی های کالبدی،وزن و پویایی آورده که زیرمجموعه ی هر یک از عوامل شناسایی و به روش ahp توسط بیست خبره در زمینه ی طراحی معماری مقایسه گردید که ویژگی های کالبدی نسبت به دیگر عوامل مهم تر تشخیص داده شد و عواملی چون پویایی تنش و وزن در جایگاه بعدی اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اداندیس، دونیس. (1392). مبادی سواد بصری. (مسعود سپهر، مترجم). تهران: انتشارات سروش دانش.
2. آرنهایم، رودولف. (1392). پویه شناسی صور معماری نیرو های ادراک بصری. (مهرداد قیومی بیدهندی، مترجم). چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.
3. آرنهایم، رودولف. (1392). ادراک بصری روان شناسی چشم خلاق. (مجیداخگر، مترجم). چاپ پنجم. تهران: انتشارات هنر.
4. افشارنادری، کامران. ( 1378). از فرم تا فضا، مجله معمار،5،4-11.
5. پاکزاد، جهانشاه؛ و بزرگ، حمیده. (1393). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان. چاپ دوم. تهران: انتشارات قطب علمی طراحی شهری.
6. ترزیدیس، کوستاس. (1393). فرم بیانگر رهیافتی مفهومی به معماری رایانه‌ای. (کاوه بذرافکن، مترجم). چاپ اول. مشهد: انتشارات کتابکده کسری.
7. راپوپورت، آموس. (1388). انسان‌شناسی مسکن. (خسرو افضلیان، مترجم). چاپ اول. تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
8. گروتر، یورگ کورت. (1388). زیبایی‌شناسی در معماری. ( جهانشاه پاکزاد، مترجم). چاپ پنجم. تهران: انتشارات شهید بهشتی.
9. لنگ، جان. (1391). آفرینش نظریه‌های معماری-نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (علیرضا عینی فر، مترجم). چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10. موسوی، فرشید. (1391). روند شکل گیری فرم. چاپ دوم. تهران: انتشارات علم معمار.
11. وی کی چینگ، فرانسیس. (1370). معماری، فرم، فضا، نظم. (زهره قراگوزلو ، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.


12. Bohrn, I., & Althman, u. (2012).when we like what we now-a parametric fmri analysis of beauty and familiarity. Journal of brain and language, 124, 1-8.
13. Jackson, M. (2003). Diagram of the Fold–The Actuality of the Virtual in Architecture. Auckland University of Technology, 1-22. Retrieved March, 2003, from http://www. georgemaciunas.com.
14. Rapoport, A. (1997). The Importance and Nature of Environmental Perception. Human Aspects of Urban Form, 72, 178-247 .
15. Vetter, P., & Newen, A. (2014). Varieties of cognitive penetration in visual perception. Consciousness and cognition, 27, 62-75.