بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته معماری، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان.

3 استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از تناسبات ارتفاعی فضا، بازدهی صفحات جذب‌کننده صوت را افزایش داده و حالت بهینه برای میزان مشخصی از جذب‌کننده‌ها را فراهم سازد. متغیرهای مورد مطالعه، ارتفاع صفحات جذب‌کننده، وضعیت و مکان نصب بوده و هدف اصلی، یافتن رابطه‌ای بین ارتفاع فضا، فاصله منبع از کف و ارتفاع صفحات جذب‌کننده است. پژوهش به روش تجربی و با برداشت میدانی از وضعیت موجود آکوستیکی هنرستان مردانی آذر تبریز و روش شبیه‌سازی به‌وسیله نرم‌افزار EASE4.4 انجام شده­است. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت سقف مناسب‌ترین و کف نامناسب‌ترین مکان برای جذب صوت بوده و صفحات جذب‌کننده بایستی با فاصله برابر با ارتفاع صفحه از سقف و با زاویه 90 درجه نسبت به آن نصب شوند. درصورتی‌که دو برابر مجموع ارتفاع صفحه جذب‌کننده و فاصله منبع از کف برابر با ارتفاع کل فضا باشد، حداکثر میزان جذب صوت در فضا حادث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اگان، دیوید. (1396). آکوستیک در معماری. (مسعود حسنی، مترجم). تهران: انتشارات یزدا.
2. سخندان، زهرا؛ نصراللهی، فرشاد؛ و غفاری، عباس. (1396). بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترموآکوستیک. هویت شهر، 11(31)،73-82.
3. سعادتی، ناهید. (1391). بررسی اثر شکل های مختلف گوشه بندی در مکان های مذهبی بر وضوح گفتار. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
4. غفاری، عباس. (1392). بهبود شرایط آکوستیک در مساجد با نگرش تحلیلی وضوح گفتار در مساجد دوره قاجار تبریز با رویکرد تاثیر آجر و تزئینات آجری بر زمان واخنش. پایان نامه دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
5. فیضی، محسن؛ حسینی، سیدباقر. مجیدی؛ وحید و احمدی، جواد.(1396). ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقا کیفیت فضای معماری در کتابخانه های عمومی. هویت شهر، 11(31)، 43-54.
6. قیابکلو، زهرا. (1393). مبانی فیزیک ساختمان 1، آکوستیک. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
7. کینزلر، لارنس ئی؛ و فرای،آستین آر. (1382). مبانی آکوستیک. (ضیاالدین اسماعیل بیگی و مهدی برکشلی، مترجمان). تهران: انتشارات امیرکبیر.
8. گل محمدی، رضا. (1387). مهندسی صدا و ارتعاش. همدان: انتشارات دانشجوی همدان.
9. هاشمی، ابوالفضل؛ و داداش زاده، زینب.(1389). آکوستیک و کنترل صدا.تهران: انتشارات یزدا.


10. Cho, W.-H., Ih, J.-G., Katsumata, T., & Toi, T. (2018). Bes‌t practice for positioning sound absorbers at room surface. Applied Acous‌tics, 129, 306-315.
11. Cho, W.-H., Ih, J.-G., & Toi, T. (2015). Positioning actuators in efficient locations for rendering the desired sound field using inverse approach. Journal of Sound and Vibration, 358, 1-19.
12. Chourmouziadou, K., & Kang, J. (2008). Acous‌tic evolution of ancient Greek and Roman theatres. Applied Acous‌tics, 69 (6), 514-529.
13. Cox, T. J. & Antonio, P.D. (2009). Acous‌tic Absorber and Diffuser, Theory, Design & Application. Teylor and francis press.
14. Cook, J. R., & Bank, F. V. (1979). Acous‌tic absorber and method for absorbing sound. U.S. Patent No. 4, 152, 474. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
15. Crocker, M. J. (1997). Encyclopedia of acous‌tics. John Wiley.
16. Dragonetti, R. Opdam, R. Napolitano, M. Romano, R & Vorlander, M.(2016). VorlanderEffects of the wave front on the acous‌tic reflection coefficient.Acta Acus‌tica United with Acous‌tica, 102 (4), 675-687.
17. Fahy, F. (2003). Sound Absorption and Sound Absorbers. In F. Fahy (Ed.), Foundations of Engineering Acous‌tics (pp. 140-180). London: Academic Press.
18. Falsafi, I., & Ohadi, A. (2017). Design guide of single layer micro perforated panel absorber with uniform air gap. Applied Acous‌tics, 126, 48-57.
19. Fuchs, H. V., & Lamprecht, J. (2013). Covered broadband absorbers improving functional acous‌tics in communication rooms. Applied Acous‌tics, 74(1), 18-27.
20. Marbjerg, G., Brunskog, J., & Jeong, C.H. (2018). The difficulties of simulating the acous‌tics of an empty rectangular room with an absorbing ceiling. Applied Acous‌tics, 141, 35-45.
21. Pfretzschner, J., Cobo, P., Simón, F., Cues‌ta, M., & Fernández, A. (2006). Microperforated insertion units: An alternative s‌trategy to design microperforated panels. Applied Acous‌tics, 67 (1), 62-73.