آسیب شناسی پایداری محله های شهری؛ مطالعه موردی؛ منطقه یک شهر تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه جعرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

چکیده
این پژوهش به آسیب‌شناسی پایداری محله های 26 گانه منطقه یک تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی توزیع فضایی آسیب های اجتماعی در سطح محلات و بسترسازی برای مدیریت کنترل،کاهش توسعه پایدار محله‌ای است. هویت شهری از شاخص های توسعه پایدار است.روش پژوهش اکتشافی–تحلیلی است. داده ها و اطلاعات از طریق منابع اسنادی و میدانی گردآوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Super Decisions در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نمونه آماری 30 نفر از کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی شهری و تعداد 372 نفر از ساکن محلات با استفاده از فرمول کوکران است. یافته های پژوهش نشان دادند که محلات منطقه یک‌شهرداری‌تهران با آسیب‌های اجتماعی روبه رشدی روبرو هستند. آسیب های اجتماعی مشترک در سطح منطقه طلاق، دختران‌فراری، تکدی‌گری، اعتیاد به مواد مخدر وکارگران فصلی است. از لحاظ توزیع فضایی بیشتر در میدان‌ها از جمله میدان‌تجریش محل-های پر تراکم قابل‌توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات