واکاوی تاریخگرائی در کتب تالیفی دهۀ 80 ه.ش. حوزۀ معماری معاصر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش با سوالاتی چون "چگونگی نمود تاریخ در معماری معاصر؟" و "نشانه های تاریخگرائی در دوره بندیهای آثار تالیفی حوزۀ معماری معاصر؟" آغاز و با فرض "عینیت یافتن نشانه های تاریخی در آثار تالیفی معماری" و "امکان سنجی دوره بندی آثار تالیفی بر اساس شاخصه های تاریخگرائی" پیش می رود.
پژوهش پس از پرداختن به مفاهیمی همچون تاریخگرائی و توضیح دشواریها و استفاده های مبهم تاریخگرائی، همچنین جایگاه آن در حوزۀ تالیفات و نظریه های معماری غرب، به ارائه الگوئی 3 گانه برای بررسی متون تالیفی حوزۀ معماری پرداخته است.
این نوشتار پژوهشی است کیفی با راهبرد تفسیری که با روش تاریخی- انتقادی می کوشد با استفاده از فرایند تاریخگرائیِ هِگِل که یکی از روشهای تحقیق تفسیری- تاریخی است، دوره بندیهای حوزۀ معماری معاصر ایران در دهۀ 80 شمسی را مورد ارزیابی و تدقیق قرار میدهد و پس از استنتاج مدلی برای تاریخگرائی هِگِلی، در راستای پاسخ به سوال تحقیق بر می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات