بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/دانشکاه آزاد اسلامی واحد سما اسلامشهر

2 استاد دانشگاه علم و صنعت

3 استاد/دانشگاه ارومیه

چکیده

پراکنده‌رویی شهری، پدیده‌ای است که شهرهای امروزی با توجه به افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت از روستاها به شهرها، با آن مواجه هستند که این پدیده می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر روی کیفیت زندگی ساکنین شهرها داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره است. برای انجام پژوهش از روش‌های قیاسی، اسنادی و نرم‌افزارهای GIS، SPSS، LISREL 8.5 و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های من‌ویتنی ، t و تحلیل عاملی استفاده شده است. محله‌های شهر خرمدره به دو حوزه پراکنده و فشرده دسته‌بندی شدند که چهار محله‌ به صورت تصادفی ساده برای سنجش کیفیت زندگی انتخاب شدند و حجم نمونه برای سنجش آن بر اساس فرمول کوکران 130 عدد محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت زندگی در حوزه پراکنده بالاتر از کیفیت زندگی در حوزه فشرده (با میانگین 2/22) با اطمینان 95 درصد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات