تحلیل های اقتصادی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بر اساس نوع و نسبت پنجره ها با استفاده از مدلهای شبیه سازی (مورد مطالعه: یک واحد مسکونی نمونه در شهر تهران)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﻣﻌﻤﺎرى، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرى، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰى، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

2 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرى، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰى، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.

3 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎرى، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.

چکیده

بسیاری ازساختمانهای امروزی بعلت عدم تطابق بااستانداردهای مصرف،ناگزیر ازمصرف بیش ازحدانرژی برای ایجادشرایط آسایش حرارتی بوده وموجب اتلاف منابع انرژی وافزایش هزینه ها میشوند.پنجره ها بعنوان یکی ازمهمترین اجزای پوشش حرارتی ساختمان،کارآمدی انرژی و آسایش محیطی را تحت تأثیرقرارداده ودرعین حال بزرگترین عناصر اتلاف حرارتی نیزمحسوب میگردند.دراین پژوهش نخست یک ساختمان مسکونی نمونه درشهر تهران چندین بار با ویژگیهای یکسان وتنها باتفاوت درنوع ونسبت پنجره شبیه سازی گردید و پنجره بهینه ازنظرمیزان کارآمدی انرژی مشخص شد.درگام بعد،هزینه های انرژی،دوره بازگشت سرمایه و نرخ بهره وری داخلی،یکبار درمدل ساختمانی نمونه و باردیگر درحالتیکه پنجره بهینه برروی آن ساختمان شبیه سازی شده بود،محاسبه گردید.نتایج نشان میدهد که تنها با استفاده از پنجره هایی با کارایی بالا و نسبت بهینه،مصرف انرژی تا 20/3 %کاهش می یابد.همچنین باتوجه به قیمت فعلی سوخت درایران ودوره زمانی 17/8ساله برای بازگشت سرمایه که ازتحلیلهای اقتصادی حاصل شد،هزینه های اولیه اضافی با اعمال سیاستهای پیشنهادی جبران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات