کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی

نوع مقاله: روش شناسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دِکس (یا روش تصمیم‌گیری ماهرانه1) روشی است کیفی که برای تصمیم‌گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم‌گیری به صورت متضاد انتخاب شده و گزینش بین آنها با مشکل مواجه گردیده، استفاده شود. این روش گزینشی کیفی، ابتدا در سال 1983 میلادی به‌وسیله گروهی تحقیقاتی از اسلوونی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. در این مقاله، کاربرد این روش را برای اولین بار با نمونه‌ای در معماری، که همان انتخاب مکان یا سایت مناسب است، موردبررسی قرار داده شد تا مشخص گردد آیا می‌توان از آن در مکان‌یابی استفاده نمود یا خیر؟ نتایج نشان می‌دهد که روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دکس که بیشتر با‌کمک نرم‌افزار آن انجام می‌پذیرد، با توجه به ‌سادگی، به‌کارگیری معیارهای کیفی و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت‌ها می‌تواند در بررسی موضوعات پیچیده‌ای مانند انتخاب زمین در پروژه‌های معماری و شهرسازی، استفاده نمود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات