مطالعه مقایسه‌ای کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان در گستره‌ی کالبد معماری

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ. مهندسی ﻣﻌﻤﺎرى، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ سپهر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﻣﺖ، ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ

3 استادیار و ﻋﻀﻮ هیات ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺳپهر اصفهان، داﻧﺸﮑﺪه هنر، ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎرى، اصفهان، ایران.

چکیده

گستره‌ی کالبد معماری عرصه‌ای است برای دسته‌بندی ویژگی کاروانسراهای درون شهری و برون شهری اصفهان که شباهت-ها و تفاوت های گوناگون آن را آشکار ساخته، به گونه‌ای که در روند این تحلیل‌ها بتواند ویژگی‌های خاص و عام بناهای مذکور را مشخص نماید. به سبب آنکه این شیوه برای یک مطالعه مقایسه‌ای جهت دسته بندی این قسم از بناها درکمتر پژوهشی به کار بسته شده است؛ لذا این پژوهش آن را بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و پردازش اطلاعات به روش کمی- کاربردی، جهت واکاوی تناسبات هندسی، شکل سازماندهی فضایی و ساختار سیرکولاسیون فضایی کالبد معماری این بناها به کار گرفته است. تحلیل‌ها آشکار ساخت عملکرد بنا (استراحتگاهی یا تجاری)، طرح اندام‌های گوناگون بنا برپایه‌ی نیاز کاربران (اصل مردم‌واری) و موقعیت بنا به واسطه‌ی تاثیر پذیری از همجواری‌ها، به قسمی که بنایی متناسب و پایدار پدید آید از اصول طراحی معماری کاروانسراهای برون شهری و درون شهری اصفهان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات