تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

نمای مسکن از طریق نظام پیچید های از "نشانه"ها، ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین خویش را نشان داده و تصویری کلیشه ای در ذهن مخاطبان شکل می دهد. هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین فاکتورهای عینی نمای مسکونی و استیگما می باشد. در این راستا نماهای مسکونی منطقه 4 تهران بررسی شد. ابتدا با روش کتابخانه ای چارچوب مفهومی پژوهش تدوین، سپس با روش پیمایشی، 40 تصویر نمای مسکونی، توسط 203 شهروند، از نظر ادراک گروه درآمدی ساکنان آن ها، مورد قضاوت واقع شد. بعلاوه، پرسشنامه ای حاوی فاکتورهای نمای مسکونی جهت سنجش تاثیرشان بر ادراک شأن ساختمان در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. تحلیل عامل اکتشافی داده ها، 5 عامل موثر در اعتبار ادراکی نمای مسکن را به دست داد: طراحی نما، ابعاد ساختمان و جزئیات، مصالح و بازشو، ویژگی بالکن و آشفتگی بصری. سپس راهکارهایی جهت کاهش استیگمای نمای مسکن گروه ضعیف تر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات