تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی- آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادانه بانوان فارغ از نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین کیفیات موجود در فضاهای شهری خاص (بقاع متبرکه) و مولفه های موجود در آنها از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان بوده تا در این راستا به تبیین ویژگی هایی جهت حضور مطلوب بانوان در فضاهای مختلف دست یافت.روش‌شناسی کلی فرآیند پژوهش،«روش تحقیق کیفی» بوده است. یافته های کیفی مطالعه با بهره گیری از نظریه زمینه ای نشان داد که هشت مولفه ی ناظر کل ، احترام به فضا، قلمرو ذهنی پنهان فضا، ترس از انجام خطا، امید به تشویق، بعد آموزش محور فضا و محرمیت بعنوان قدرت های های موثر برافزایش حضور پذیری زنان موثرند. مقوله هسته این بررسی نیز«بازتولید معانی ایمانی و آیینی در فضاهای مذهبی و تاثیر آن بر کیفیت حضورپذیری زنان در فضا » می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات