ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چند منظوره شهری (نمونه موردی: مرکز چند منظوره کوروش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی گروه معماری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه فراغت و چگونگی گذران آن در محیط‌های نوظهور شهری موضوع مورد توجه بسیاری از شهرسازان است. از این رو، این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان در مراکز چندمنظوره به عنوان فضای جدید تعاملات شهری در عصر حاضر می پردازد. با بررسی ادبیات موضوع در سه زمینه فراغت در عصر حاضر، فراغت زنان و مراکز خرید چند منظوره شهری عوامل مؤثر در فراغت زنان بر اساس دیدگاه کنش متقابل به سه متغیر گسستگی فعالیت ها، انجام کارهای همزمان و روابط با دیگران (در قالب معاشرت و گفتگو) دسته‌بندی شده‌ است. معناداری این عوامل به کمک تحلیل‌های آماری در قالب نتایج مستدل برای مرکز چند منظوره کوروش در شهر تهران، گردآوری و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که فراغت زنان وابستگی معناداری با همزمانی فعالیت‌ها و گسستگی در انجام آن‌ها دارد اما عامل ارتباط با دیگران رابطه معناداری در ارتباط با نحوه فراغت زنان ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات