تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

4 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده

تغییرات ناهمگون در عرصه معماری امروز ایران، بیشتر از آن‌که ناشی از ذائقه‌ای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنی‌ بر اقتضائات مهندسی باشد، متغیری وابسته به عناصر فرهنگی و جامعه‌شناختی است. از عوامل تأثیرگذارِ فرهنگی و ‌اجتماعی بر‌کالبد معماری، متغیر «امر‌نمایشی» است. هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های متغیر "امر نمایشی"، در نسبت با فرهنگ و معماری است. در این پژوهش، روش تحقیق تحلیلی – تفسیری بوده، بدین صورت که در گام نخست مفاهیم مربوط به امر‌نمایشی به استناد متون و آرای صاحب‌نظران در دو قطب انتقادی و غیر‌انتقادی استخراج شده ‌و در ادامه مؤلفه‌های امر‌نمایشی در قالب مدل ‌مفهومی ارائه، و مؤلفه‌ها در دیدگاهی مقایسه‌ای مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد امرنمایشی مرتبط با فرهنگ ‌نمایشی امروز، دراثر "وادادگی" متأثر از "رشد تعمیقی رسانه" مبتنی بر قدرت و بازار سرمایه‌داری، وجهی از تمایز را بر جامعه تحمیل می‌کند که با سنت‌ها و عرف‌های فرهنگی و دینی جامعه ما در تعارض است.

کلیدواژه‌ها