تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای معماری دانشگاه تهران استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، قم، ایران.

2 دکترای معماری دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایلام.

3 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

در این مطالعه با توجه به گسست میان جامعه و معماران در کنار عدم موفقیت­ رویکردهای پست­مدرن در مردمی­کردن معماری و ضرورت پرداختن مجدد به آموزش معماری به عموم، یک تجربه برای برآورد تأثیر آموزش معماری به نوجوانان در تعمیق نگرش آنان به معماری اجراشده است. در این تحقیق انواع فهم از نما با تحلیل تصویری مشارکتی و افتراق معنایی، میزان درک مردم در مورد سه کاربری مسکونی، اداری و مذهبی سنجش شده است؛ با توجه به نوع سنجش از تحلیل تصویری مشارکتی استفاده‌شده است.54 تصویر در دودسته (نماهای محلی دامغان، نماهای پراکنده از کل ایران) در نظر گرفته شد و گروه آزمون پس از یک آموزش هدایت‌شده کوتاه‌مدت در شهر ایلام سنجش شد. نتایج بررسی میدانی حاکی از آن است که هر نوع از چهار گونه آموزش ارائه‌شده در این پژوهش، در تغییر دیدگاه­ها و نزدیک شدن به مقاصد معماری در توجه دادن عموم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. جی­هوا، (1365). لوبان نجاری می­آموزد. (محمد سلامت، مترجم). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 2. حجّت، عیسی؛ و آقالطیفی، آزاده. (1387). وجه پنهان آموزش معماری. مجموعه مقالات سومین همایش آموزش معماری. پردیس هنرهای زیبا (دوره سوم) (صص. 129-109). تهران: انتشاراتدانشگاه تهران.
 3. حجّت، عیسی؛ و آقالطیفی، آزاده. (1389). تأملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران. هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی، 2 (42)، 25-35.
 4. فاضلی، نعمت‌الله. (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا، مطالعه‌ای انسان‌شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران. نامه انسان‌شناسی، 2(3)، 93-132.
 5. قدمی، مجید. (1390). نقش آموزش متوسطه در ارتقا مهارت‌های زیبایی‌شناختی دانشجویان معماری: آموزش­های گسسته در شاخه نظری و پیوسته در هنرستان‌ها. نقش‌جهان،1(1)، 20-5.
 6. قیومی بیدهندی؛ و مهرداد؛ و شمس، امید. (1391). درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران. دو فصلنامه مطالعات معماری ایران.1 (2)، 5-26.
 7. لنگ، جان. (1381). آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط.(علیرضا ‌عینی فر، مترجم). تهران: دانشگاه تهران.
 1. ناری قمی، مسعود. (1390). دیدگاه‌های هنجاری هنرجویان نقشه‌کشی معماری در مورد معماری و جایگاه آن نمونه موردی شهر قم. هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، (46)، 63-74.
 2. نوایی، کامبیز. (1381). شرحی بر کتاب لوبان نجاری می‌آموزد. خیال، 1(1)، 90-97.
  1. Akin, Ö. (2002). Case-based instruction strategies in architecture.In Design Studies, 23(4), 407-431.
  2. Baumann A.S., & Balicevic D. (2014). The Ultimate Construction Site Book. USA: Twirl.
  3. Beaty, A. (2007). Iggy Peck, architect, Abrams Books for Young Readers. New York: London.
  4. Beaty, A. (2013). Rosie revere, engineer. New York: Abrams Books for Young Readers.
  5. Brey, P. (2006).Ethical Aspects of Behavior-Steering Technology. In P.P. Verbeek & A. Slob (eds.), User Behavior and Technology Development: Shaping Sustainable Relations Between Consumers and Technologies (pp.357-364). Netherlands: Springer
  6. Colvin, C. R. (2013). Significant Life Experience: Exploring the Lifelong Influence of Place-Based Environmental and Science Education on Program Participants. Unpublished doctoral dissertation. University of Colorado. Phd.
  7. Conway, W. F., & Schulte, M. (2007). Culture and the recalibration of first ring suburbs. In K. Tanzer and R. Longoria (eds.). The green braid: towards an architecture of ecology, economy and Equity (pp.113-121). UK: Routledge.
  8. CPRC (Conflict Prevention and Resolution Center). (2018). the Charrette: Redevelopment by Design: an Introduction to ReusePlanning Workshops for Superfund Sites. Retrieved January, 16, 2018. from www.epa.gov.
  9. Davis, H. (2006). The culture of building. New York: Oxford University Press Inc.
  10. Devlin, K., & Nasar, J. L. (1989). The beauty and the beast: Some preliminary comparisons of ‘high’ versus ‘popular’ residential architecture and public versus architect judgments of same. Journal of Environmental Psychology9(4), 333-344.
  11. Francescato, G., Weidemann S., & Anderson, J. R. (2018). Evaluating the Built Environment from the Users’ Perspective: Implications of Attitudinal Models of Satisfaction. In W. F.E. Preiser, A. E. Hardy & U. Schramm (eds.). Building Performance Evaluation (ch.7, pp.87-98). Switzerland: Springer International Publishing AG.
  12. Frank, O. L. (2013). Exploring a best practice approach to operability and maintainability of low carbon buildings in the UK. Unpublished doctoral dissertation. University of Nottingham. PhD.
  13. Groat, L. N., & Després, C. (1991). The significance of architectural theory for environmental design research. In E.H.Zube & G.T.Moore (eds). Advances in environment, behavior, and design (vol.3) (pp. 3-52). Boston: Springer.
  14. Groat, L. & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods. Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
  15. Groot-Marcus, J. P., Terpstra, P. M. J., Steenbekkers, L.P.A. & Butijn, C. A. A. (2006). Technology and Household Activities. In P.P. Verbeek & A. Slob (Eds.). User Behavior and Technology Development: Shaping Sustainable Relation Between Consumers and Technologies (Ch.4, pp.33-42). Netherlands: Springer.
  16. Guarnaccia, S. (2010). The three little pigs: an architectural tale. New York: Abrams Books for Young Readers.
  17. Kwok, A. G., & Grondzik, W. (2007). The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic Design. Oxford: Architectural Press.
  18. Larsen, Larissa & Hrlan, Sharon L. (2006). Desert dreamscapes: Residential landscape preference and behavior. In Landscape and urban planning, (78), 85-100.
  19. Lindsey, G., Todd, J. A., Hayter, S.J., & Ellis, P.G. (2009). A Handbook for Planning and Conducting Charrettes for High-Performance Projects. 2nd edition. Washington: National Renewable Energy Laboratory.
  20. Morris, A. (1992). Houses and homes. Photographs by K. Heyman. New York: Lothrop, Lee & Shepard.
  21. Nasar, J. L., & Kang, J. (1999). House style preference and meaning across taste cultures. Landscape and urban planning (44), 33-42.
  22. Platt, R. (2010). What's that building?. London: Collins.
  23. Richardson, V., & Friend, A. (2006). How Places Work: Teachers’ Guide. UK: the Commission for Architecture and the Built Environment (CABE). Retrieved 2006 from www.cabe.org.uk.
  24. Robbin, I. (1964). Was ist was, Band 023: Architektur. Deutschland: Tessloff.
  25. Ruggeri, D., & Young, D. (2016). Community in the information age: Exploring the social potential of web-based technologies in landscape architecture and community design. In Frontiers of Architectural Research (5), 15–26.
  26. Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. New York: Wiley & Sons Inc.
  27. Verbeek, P.P., & Slob, A. (2006).User Behavior and Technology Development: Shaping Sustainable Relations Between Consumers and Technologies. Netherlands: Springer.
  28. Volker, L., Lauche, K., Heintz, J. L., &de Jonge, H. (2008). Deciding about design quality: design perception during a European tendering procedure. Design Studies 29(4), 384-409.
  29. Oliver, P. (1997). Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Oxford: Institute for Sustainable Development and Oxford Brookes University.
  30. Watson K. J., & Whitley, T. (2017). Applying Social Return on Investment (SROI) to the built environment. Building Research & Information, 45 (8), 875-891.