معنای بازار تهران در تجربه زنانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، تهران، ایران

چکیده

زنان، بخش بزرگی از مخاطبان بازار تهران، در حال استفاده از فضایی هستند که در طی سال‌ها برای استفاده اکثریت مردانه شکل گرفته-است. هدف پژوهش پی‌بردن به معنای بازار تهران در تجربه زنان و چگونگی تأثیر شرایط زمینه‌ای بر شکل‌گیری این معنا بوده‌است. پژوهشگران با روش پدیدارشناسی به مصاحبه عمیق با 14 زن (و برای دستیابی به داده های مکمل، 6 مرد) پرداخته‌اند. تحلیل داده‌ها بر اساس روش پدیدارشناسی استعلایی صورت گرفته‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بازار تهران برای زنان تنها محل خرید نیست و جنبه‌‌های مهمی از سودمندی‌‌های فضای شهری مثل بودن در میان مردم، لذت‌بردن از کیفیت‌‌های کالبدی و پیوند با هویت تاریخی شهر را در اختیار زنان قرار می‌‌دهد. هم‌چنین تفاسیر پژوهش‌گران به وجود گسست میان تجربه زنان و ساختارهای از‌ پیش ‌موجود که به یک فضای جنسیت‌دار شکل داده‌اند اشاره می‌کند. این ناهماهنگی‌ها دررقابت با کیفیت‌های مطلوب برای زنان، بر کم و کیف حضور ایشان در بازار اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها