اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به بررسى علل بروز این مشکل پرداخت و با نقد آن راهى به سوى مفهوم جدیدى از توسعه به نام توسعه درون زا مى گشاید. همچنین در ارتباط با این مفهوم راه حل توانمندسازى درونى را براى حل معضل اسکان غیر رسمى و مشکلات مترتب بر آن معرفى نموده است. توانمندسازى درونى متأثر از توسعه درون زا است که در ارتباط با مفاهیم برگرفته از توسعه پایدار متضمن به کارگیرى توان ها و قابلیت هاى بالقوه ساکنان غیر رسمى شهرها به منظور بهبود شرایط زیستى و زندگى آنان است. لذا با رویکرد تحلیلى توصیفى متون مربوطه بررسى گردید و در نهایت اصولى در رابطه با حل معضلات اسکان غیر رسمى عنوان گردید.

کلیدواژه‌ها