فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

کلیدواژه‌ها