ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران

2 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران

کلیدواژه‌ها